Statutární Město Liberec

Statutární město Liberec spravuje samostatně své území a vykonává státní správu v rozsahu přenesené působnosti. Orgány města jsou: zastupitelstvo města, rada města, primátorka města, Magistrát města Liberce. Magistrát města Liberce tvoří primátorka, náměstci primátorky, tajemník magistrátu a zaměstnanci magistrátu. Organizační struktura úřadu je http://www.liberec.cz/cz/magistrat-radnice/organizacni-rad/ Magistrát města Liberec vykonává správní činnost ve své působnosti pro 102 113 obyvatel města a jako pověřený úřad ORP pro dalších 27 obcí-pro 141 555 občanů.

ITI a IPRÚ IPRÚ
PRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou je základním rozvojovým dokumentem, který umožní realizaci integrovaných projektů v období 2014 – 2020. Pracovní verze byla zpracována kombinovaným přístupem expertně-komunitním a vychází ze zjištěných potřeb území. Analýzu zpracoval dodavatel vybraný na základě zadávacího řízení, data dodávaly obce, analýzu připomínkovali členové přípravného výboru, členové expertního týmu (zástupci partnerů v území), Komise města pro rozvoj a strategické plánování a regionální rozvojová agentura. Strategické zaměření (vizi, globální cíl) včetně strategických cílů, které doporučilo manažerské shrnutí v analýze, schvaloval Přípravný výbor složený ze zástupců obou měst a zástupce Libereckého kraje. Ten následně dopracoval návrh specifických cílů a opatření. Návrhová část byla představena expertnímu týmu a veřejnosti k připomínkám. Obsahuje vizi, globální cíl, 5 strategických cílů a 9 specifických cílů rozpracovaných do 51 rozvojových opatření.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena