Statutární město Karlovy Vary

Nositelem strategie je Statutární město Karlovy Vary, jež je s 50 tis. obyvatel přirozeným centrem karlovarské aglomerace (ve Strategii regionálního rozvoje ČR uvedena jako sídelní aglomerace vhodná pro nástroj IPRÚ). Karlovy Vary jsou krajským městem se sídlem řady významných institucí veřejné správy a soukromých subjektů. Zároveň je jediným statutárním městem v kraji, a tudíž přirozeným nositelem IPRÚ. Organizační zabezpečení přípravy IPRÚ zajišťuje Magistrát města Karlovy Vary.

ITI a IPRÚ IPRÚ
Karlovarská aglomerace, jež představuje 12,2 % rozlohy Karlovarského kraje, je urbanizovaným územím zahrnujícím 27 obcí, v nichž žije 37,8 % obyvatel kraje. Při tvorbě strategie IPRÚ se vychází z reálných potřeb území identifikovaných v analytické části IPRÚ. Zároveň jsou zohledněny investiční priority a specifické cíle operačních programů. Statutární město Karlovy Vary v červenci 2014 dopracovalo nový Strategický plán udržitelného rozvoje města, který je jedním ze základních východisek pro věcné zaměření IPRÚ. Dalšími východisky jsou aktuální strategické dokumenty ostatních subjektů v aglomeraci. Globální cíl IPRÚ je zaměřen na zlepšení ekonomické situace a kvality života obyvatel v regionu vytvářením podmínek pro konkurenceschopné a atraktivní prostředí, rozvoj lidských zdrojů a udržitelnou mobilitu. Cíl bude naplňován prostřednictvím tří prioritních oblastí: • Udržitelná doprava • Atraktivní prostředí pro konkurenceschopnost a udržitelnost • Kvalitní podmínky pro rozvoj lidských zdrojů

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena