Statutární město Jihlava

Statutární město Jihlava je krajským městem Kraje Vysočina a rozkládá se v centru Českomoravské vrchoviny. K 1.1.2014 jej obývalo 50 510 trvale bydlících obyvatel. Od roku 2003 představuje Jihlava také obec s rozšířenou působností (ORP), jejíž správní obvod je vymezen jako území s celkem 79 obcemi a rozloze téměř 922 km2. Jihlava je rovněž hospodářským jádrem celé oblasti, kromě toho představuje město s bohatou historií spojenou s těžbou stříbra a rozsáhlou městskou památkovou rezervací.

ITI a IPRÚ IPRÚ
Integrovaný plán rozvoje území města Jihlavy (IPRÚ) představuje střednědobou strategii pro plánovací období 2014-2020 zpracovanou pro území jihlavské sídelní aglomerace (JSA). Funkční území JSA bylo vymezeno na základě dojížďkových, migračních, dopravních a dalších dynamických vazeb. Vymezené území JSA zahrnuje včetně statutárního města Jihlavy 75 obcí. Na vymezení a základní charakteristiku území IPRÚ navázala tvorba socioekonomické analýzy, SWOT analýz, analýzy problémů a potřeb, dále analýza zainteresovaných stran a analýza rizik a zmapování strategií relevantních pro dané území. Výstupy těchto analýz byly brány v potaz při návrhu intervenční logiky integrované strategie (vize, cíle, opatření). Návrhová část stanovuje ve třech prioritních oblastech – Ekonomická síla aglomerace, Integrovaná a ekologická mobilita a Zdravé životní prostředí konkrétní aktivity směřující k posílení konkurenceschopnosti a naplnění potřeb JSA v horizontu let 2014 – 2020.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena