Statutární město České Budějovice

Nositelem IPRÚ České Budějovice na léta 2014-20 je jádrové sídlo celého řešeného území, tedy Statutární město České Budějovice. Nositel IPRÚ je v kontextu jeho implementace rovněž zpracovatelem a předkladatelem strategie IPRÚ a vedoucím partnerem koordinujícím partnerství ve vymezeném území. Statutární město České Budějovice je s 95 tisíci obyvateli největším městem Jihočeského kraje a jeho hospodářským, správním a kulturním centrem. Je sídlem několika vysokých škol, výzkumných pracovišť, důležitých veřejných institucí a úřadů. Reformou veřejné správy se město České Budějovice stalo od 1. 1. 2003 obcí s rozšířenou působností velikostního typu III, která zabezpečuje výkon státní správy pro 79 obcí ve svém správním obvodu. Takto vymezený region, o rozloze 1 638 km2 s přibližně 155,5 tis. obyvateli, představuje území vymezené pro účely realizace projektových záměrů v rámci Integrovaného plánu rozvoje území v období 2014 – 2020.

ITI a IPRÚ IPRÚ
Strategie vychází ze zpracované demografické a socioekonomické analýzy území. Na základě výstupů z této analýzy byl identifikován jako největší problém proces suburbanizace, generující řadu dílčích problémů, které se promítají do oblastí jako je zejména doprava, školství, dostupnost služeb, občanské vybavenosti a zatížení životního prostředí. Tyto problémy budou řešeny pomocí realizací IPRÚ, a to prostřednictvím následujících prioritních oblastí:
  • Prioritní oblast 1 – Rozvoj dopravy a správy území, jejímž globálním cílem je zlepšování kvality infrastruktury a služeb v oblasti dopravní, občanské a správní obslužnosti území
  • Prioritní oblast 2 – Rozvoj konkurenceschopnosti a vzdělávání v území, jejímž globálním cílem je posílení celkové konkurenceschopnosti území efektivním využitím a posílením výzkumně-vývojového potenciálu podpořeného kvalitním zázemím pro vzdělávání na všech stupních, který mimo jiné povede k posilování a stabilitě zaměstnanosti
  • Prioritní oblast 3 – Environmentální udržitelnost území, jejímž globálním cílem je zintenzívnění péče o všechny složky životního prostředí, zvýšení jejich šetrného využití s důrazem na trvalou udržitelnost a ochranu prostředí
VIZE: Území ORP České Budějovice je stabilizovaným a rozvíjejícím se regionem využívajícím hospodářský a společenský potenciál daný zejména postavením krajské metropole v území při současném efektivním rozvoji funkčních a kooperačních vazeb, které v území existují nebo vznikají.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena