Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, p.o.

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha) je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je hl. m. Praha. Je hlavním koncepčním pracovištěm Prahy v oblasti architektury, urbanismu, rozvoje a tvorby města a spolupracuje na významných rozhodnutích v těchto oblastech. Institut zpracovává a koordinuje dokumenty v oblasti strategického a územního plánování a rozvoje, veřejného prostoru a dokumenty dopravní, technické, krajinné, ekonomické infrastruktury a strategické části dokumentů související s agendou evropských fondů.

ITI a IPRÚ ITI
Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti (dále jen Strategie) je společnou strategií hl. m. Prahy a Středočeského kraje, v rámci které budou realizovat společné strategické projekty s pozitivním dopadem na oba regiony, a to v oblasti dopravy, životního prostředí a regionálního školství, spolufinancované z ESI fondů. Zásadním přínosem tvorby strategie bylo vymezení Pražské metropolitní oblasti. Na základě použití dat od mobilních operátorů byly po mnoha letech ověřeny funkční vazby v území, které poslouží nejen nástroji ITI, ale také dalšímu politickému rozhodování v obou regionech. V rámci tvorby Strategie byla dále provedena socioekonomická analýza, popisující charakteristiku území, SWOT analýza, analýza hlavních stakeholderů, která ukazuje důležitost jednotlivých hráčů ve vazbě na tvorbu i budoucí realizaci Strategie a analýza problémů a potřeb Pražské metropolitní oblasti. Na základě výše zmíněných analýz byly stanoveny vize a cíle a byla navrhnuta opatření a typové aktivity pro odstranění překážek dalšího rozvoje Pražské metropolitní oblasti ve třech vybraných oblastech (doprava, životní prostředí, regionální školství).

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena