Vybrané údaje o bydlení 2016

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR ČR) je na základě zákona č. 2/1969 Sb. ve znění pozdějších předpisů „ústředním orgánem státní správy ve věcech … politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu a pro věci nájmu bytů a nebytových prostor …". V rámci této kompetence ministerstvo každoročně vybírá z existujících datových zdrojů některé údaje vztahující se k problematice bydlení, a to včetně mezinárodního srovnání, které je součástí příslušné kapitoly. Takto získaná souborná data slouží resortu jako jeden z podkladů pro jeho analytickou a koncepční práci a současně umožňují informování široké veřejnosti. Podpora v oblasti bydlení je poskytována více resorty: Ministerstvem pro místní rozvoj (programy podpor MMR a Státního fondu rozvoje bydlení), Ministerstvem financí (stavební spoření, daňové úlevy), Ministerstvem životního prostředí (Zelená úsporám), Ministerstvem práce a sociálních věcí (sociální dávky na bydlení: příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení, příspěvek na zvláštní pomůcku, Ministerstvem vnitra (zabezpečení integrace azylantů) - viz 2. kapitola - Bytová politika a podpory bydlení v roce 2016.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena