Vybrané údaje o bydlení 2013

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR je ústředním orgánem státní správy, do jehož kompetencí mimo jiné spadá oblast politiky bydlení. V rámci této kompetence ministerstvo každoročně vybírá z existujících datových zdrojů některé údaje vztahující se k problematice bydlení, a to včetně mezinárodního srovnání. Takto získaná souborná data slouží resortu jako jeden z podkladů pro jeho analytickou a koncepční práci a současně umožňují informování široké veřejnosti. Zvláštní pozornost je v letošní publikaci věnována spotřebě energie v domácnostech (6. kapitola). Úspora spotřeby energie je součástí cílů EU - snížit emise skleníkových plynů, zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie v konečné spotřebě energie, zvýšit energetickou účinnost.

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena