Veřejná správa

Priority regionální politiky stanovené SRR 21+Strategií regionálního rozvoje jsou naplňovány v úzké spolupráci mezi MMR, resorty, kraji i dalšími aktéry regionálního rozvoje. Principy regionální politiky jsou zakotveny i v sektorových strategických dokumentech a politikách. Nástroje strategického a územního plánování jsou na všech úrovních vzájemně koordinovány. Plánování probíhá na úrovni funkčních regionů respektujících dojížďkové vztahy v území. Obce a ostatní aktéři v území (soukromé a neziskové subjekty) mají vytvořeny dobré podmínky pro vzájemnou spolupráci.Jaká
 by měla být:

Koordinující strategické a územní plánování
Zohledňující územní dimenzi v rámci sektorových politik
Rozvíjející chytrá řešení ve veřejné správě

Co plánuje SRR 21+ pro oblast veřejné správy?

1. Vytvoření metodiky koordinace strategického a územního plánování
2. Pozitivně motivovat pro společné strategické plánování
3. Rozvíjet spolupráci mezi obcemi při výkonu veřejné správy
4. Postihnout specifické potřeby veřejné správy v metropolitních územích a aglomeracích
5. Založit a rozvíjet regionální systém podpory udržitelného rozvoje
6. Zpřehlednit systém národních dotačních titulů
7. Využívat nástroj posuzování územního dopadu na úrovni politik i projektů
8. Využívat chytrá řešení v urbánním i venkovském prostoru
9. Vytvořit centrální katalog a vyhledávač služeb veřejné správy
10. Zlepšit plánování rozvoje území na základě populačních prognóz
11. Monitorovat koncentraci sociálního vyloučení na území ČR jako předpoklad cílených intervencí

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena