Jak pomáháme?

Podpora poskytovaná prostřednictvím Strategie regionálního rozvoje a jeho akčních plánů může nabývat různých podob. Nejčastější forma pomoci bude realizována prostřednictvím finanční podpory z evropských fondů i národních dotačních titulů. Kraje a obce mohou využít také metodickou podporu, například v oblastech strategického plánování, či rozvoje konceptu smart city/region/village.

Při naplňování cílů strategie budeme úzce komunikovat se všemi významnými územními partnery a informovat je o chystaných krocích. Účast na jednáních ke strategii tak znamená přístup k nejaktuálnějším informacím v oblasti plánování regionálního rozvoje. Územním partnerům rovněž dáváme možnost aktivně se podílet na přípravě dílčích opatření v akčních plánech, a to prostřednictvím návrhu specifických opatření. V neposlední řadě budeme v průběhu implementace strategie publikovat široké spektrum aktuálních dat, které mohou regionům a obcím napomáhat při definování jejich rozvojových priorit a přinášet informace o tom, jak se v čase vyvíjí rozdíly mezi regiony.

Způsoby pomoci:

  • Fondy EU
  • Národní dotační tituly
  • Metodická pomoc
  • Sdílení dobré praxe
  • Informovanost (prostřednictvím národní a regionální stále konference)
  • Průběžné vyhodnocování regionálních rozdílů
  • Řešení specifických problému jednotlivých regionů

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena