FAQ

Všechno, co jste kdy chtěli vědět o Strategii regionálního rozvoje ČR 2021+ (ale báli jste se zeptat)

Co je Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ (SRR 21+)?

SRR 21+ je národním strategickým koncepčním dokumentem, který stanovuje cíle regionální politiky státu v horizontu 7-10 let. Dokument bere v úvahu regionální odlišnosti a navrhuje řešení na míru danému území v oblasti ekonomické, sociální, environmentální, či obecně rozvojového. Zaměřuje se na témata, která je nutno řešit intervencemi z národní úrovně a mají určitá územní specifika nebo územní důsledky a lze u nich nalézt řešení daného problému.
 

Co přinese nového SRR 21+?

Zaměření na nové strategické cíle z hlediska geografického vymezení regionů a kvalitního plánování regionálního rozvoje v rámci sektorových strategických dokumentů a politikách.

Vytvoření:
- metodiky koordinace strategického a územního plánování
- centrálního katalogu pro vyhledávání služeb veřejné správy
- využívat chytrá řešení v urbánním a i venkovském prostoru
- dotační tituly pro naplnění cílů SRR 21+

 

Co získám, když o SRR 21+ budu vědět?

Záleží na tom, v jakém kontextu se na otázku díváme.
- Z pohledu státní správy získám vodítko pro realizaci řešení šitých na míru pro různé typy území v rámci politik jednotlivých ministerstev
- Z pohledu kraje získám definici základních směrů regionální politiky ve střednědobém horizontu, z níž mohou kraje vycházet.
- Z pohledu obce získám informaci, kde a jak pomůže obcím regionální politika státu.
- Z pohledu občana získám informaci o krocích, které stát plánuje pro zlepšení kvality života.

Co můžeme od státu očekávat?

Stát (MMR ve spolupráci s ostatními ministerstvy, gestory a aktéry územního rozvoje v rámci platformy NSK) navrhne opatření, která reagují na potenciál a specifičnost regionů a to zakomponuje do akčních plánů SRR a následně do operačních programů konkrétních výzev řídicích orgánů, na které vyčlenění finanční alokace. Vedle toho se vytvoří finanční alokace i na implementaci nástrojů ITI (pro města) a CLLD (venkova).

Proč se tvořila SRR 21+?

Podpora regionálního rozvoje je legislativně ukotvena v zákoně č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje v § 3, odstavec 2 a 3.
„(2) Oblasti podpory regionálního rozvoje na úrovni České republiky podrobněji vymezí strategie regionálního rozvoje České republiky (dále jen „Strategie regionálního rozvoje“) a na úrovni kraje strategie rozvoje územního obvodu kraje.
 (3) Strategie regionálního rozvoje a strategie rozvoje územních obvodů krajů jsou zpracovávané s platností pro programové období Evropské unie.“

Jak se tvořila SRR 21+?

Proces tvorby SRR 21+ začal v lednu 2017 a trval více jak dva roky. Desetičlenný tým MMR měl k dispozici 6 stálých expertů a 320 ad hoc konzultantů. Strategie se tvořila přes pracovní skupiny: územní (regionální, urbánní a pro venkov) a tematické (pilíř ekonomický, sociální a environmentální), které se scházely ke všem částem strategie (analytická, návrhová a implementační).  Členové Národní stálé konference byli pravidelně informováni o procesu tvorby a měli možnost se do procesu zapojit. Dokument byl tvořen partnersky. Představitelé měst, obcí, krajů, akademického sektoru, ministerstev předložili v průběhu tvorby přes 2500 připomínek na desítkách pracovních jednání či kulatých stolů.

Jak pracovat s dokumentem SRR 21+?

Pracovat se SRR 21+ bude státní správa – ministerstva ve smyslu zohlednění územní dimenze ve svých strategických dokumentech, výzvách.
Kraje využijí národní dokument ve svých krajských strategiích.SRR 21+ by měla sloužit především veřejnému sektoru (není myšleno včetně NO? Místo termínu „veřejná správa“ – ta s ostatními orgány jako např. s příspěvkovkami nepočítá) napříč všemi resorty a pro řídící orgány operačních programů.

Pro koho – k čemu má sloužit SRR 21+

Slouží pro identifikování tematických oblastí, ve kterých je potřebný či žádoucí územně specifický přístup – tzv. územní dimenze

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena