Územní dimenze > Novinky > Způsob předávání strategických rámců MAP

Způsob předávání strategických rámců MAP

Způsob předávání strategických rámců MAP

15.7.2016

Na setkání zástupců sekretariátů regionálních stálých konferencí s řídicími orgány IROP a OP VVV byl stanoven postup pro předávání strategických rámců MAP.

Pro potřeby co nejsnazší předání bylo s přítomnými zástupci odsouhlaseno, že předání bude realizováno prostřednictvím elektronické pošty. Nositelé MAP budou průběžně zasílat schválené a podepsané strategické rámce sekretariátům RSK, které na vyžádání vystaví potvrzení o převzetí dokumentu. Kontakty na sekretariáty RSK jsou dostupné také v sekci regionální stálá konference.

Sekretariáty RSK obdržené rámce dvakrát měsičně (vždy první a třetí pondělí v měsíci) zašlou sekretariátu národní stálé konference prostřednictvím extranetu těchto stránek, který je zveřejní na tomto webu, o čemž bude informovat řídicí orgány IROP a OP VVV. Ze strany řídicích orgánů bude vystaveno potvrzení o převzetí strategických rámců MAP, jenž bude poskytnuto sekretariátům RSK a nositelům MAP.

Doporučujícím termínem pro odevzdání strategických rámců MAP je 30. 9. 2016, a to s ohledem na přípravu a komunikaci projektových záměrů. Nejzazším termínem schválení strategického rámce MAP pro potřeby IROP bude datum ukončení příjmu žádostí ve výzvě na rozvoj infrastruktury základních škol. Předpokládaným termínem vyhlášení výzvy je polovina srpna a ukončení přijmu žádostí je plánováno na polovinu února.

Pro potřeby ŘO OP VVV pak vycházejí termíny stanovené v žádosti o podporu tvorby MAP a způsob odevzdání uvedený v podmínkách výzvy na zpracování daného dokumentu.

Regionální stálé konference jsou průběžně informovány o průběhu tvorby místních akčních plánů rozvoje vzdělávání a informace dále poskytují řídicímu orgánu OP VVV. Dalším termínem plošného šetření stavu tvorby MAP je 31. srpen 2016.

U žádostí předkládaných do výzev z oblasti základního školství vyhlošovaných v rámci Integrovaného operačního programu, OP Praha - pól růstu a OP Výzkum, vývoj a vzdělávání bude hodnocen soulad se strategickým rámce MAP jako jedno z kritérií přijatelnosti.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena