Územní dimenze > Novinky > Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o podporu integrovaných územních strategií využívajících nástr

Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o podporu integrovaných územních strategií využívajících nástroj ITI v programovém období 2021–2027

Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o podporu integrovaných územních strategií využívajících nástroj ITI v programovém období 2021–2027

1.11.2021

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor regionální politiky (MMR-ORP), jako gestor integrovaných nástrojů pro programové období 2021-2027, vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu integrovaných územních strategií využívajících nástroj ITI v programovém období 2021-2027.

Nástroj ITI bude v ČR implementován ve 13 metropolitních oblastech/aglomeracích (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Olomouc, Ústí nad Labem-Chomutov, Hradec Králové-Pardubice, Mladá Boleslav, Jihlava, České Budějovice, Karlovy Vary, Zlín a Liberec-Jablonec nad Nisou), které představují póly růstu a rozvoje území v souladu se Strategií regionálního rozvoje ČR 2021+. Nástroj ITI bude v ČR realizován v pěti programech (Integrovaném regionálním operačním programu, Operačním programu Doprava, Operačním programu Jan Amos Komenský, Operačním programu Životní prostředí a Operačním programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost) prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti. Na financování implementace strategií se bude podílet Operační program Technická pomoc. ITI bude významnou měrou navazovat na výsledky realizace nástroje z období 2014 – 2020 s cílem podpory rozvojového potenciálu urbánních funkčních území a řešení identifikovaných bariér, např. v oblasti udržitelné městské mobility, dobudování veřejné infrastruktury, podpory mezisektorové spolupráce, předcházení změnám klimatu a prevenci sucha adaptačními opatřeními či zavádění moderních technologií pro zlepšení výkonu územní veřejné správy a zvyšování kvality života občanů.
 
Prvním krokem pro čerpání prostředků z vybraných programů fondů EU je schválení integrované územní strategie ITI. Na základě schválených strategií budou v regionech připravovány integrované projekty, které budou následně překládány do specifických výzev řídících orgánů programů fondů EU.
 
Předložená výzva upravuje podmínky pro proces hodnocení a schvalování integrovaných územních strategií, jež bude realizován v monitorovacím systému MS2021+. Postup vyhlášení výzvy a postup hodnocení žádostí je zakotven v Metodickém pokynu pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů v programovém období 2021-2027, verze 1.1., jež nabývá účinnosti k 1. 11. 2021 (MP INRAP). Na hodnocení integrovaných územních strategií ITI se podílí MMR-ORP a řídicí orgány všech zapojených programů, jež budou realizaci strategií financovat. Požadavky na strukturu a obsah strategií ITI byly rovněž stanoveny MP INRAP.  
 
Způsobilými žadateli v této výzvě jsou města, která jsou v souladu s §17d zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, oprávněna zpracovávat a provádět integrované územní strategie.

Příjem žádostí v MS2021+ je nastaven na období 8. listopadu 2021 - 31. prosince 2023, žádosti jsou zpřístupněny od 8. listopadu, viz https://iskp21.mssf.cz/.
Případné dotazy adresujte na lenka.houdova@mmr.cz.