Územní dimenze > Novinky > 5. zasedání Národní stálé konference

5. zasedání Národní stálé konference

5. zasedání Národní stálé konference

11.10.2016

Ve dnech 5. - 6. října proběhlo v Poděbradech již 5. zasedání Národní stálé konference.

Hlavním cílem historicky prvního výjezdního zasedání Národní stálé konference, které se konalo ve dnech 5. – 6. října 2016 v Poděbradech, byla diskuse o pokroku v řízení a realizaci územní dimenze evropských fondů, které má Česká republika možnost využít v programovacím období 2014 - 2020.

Účastníci dvoudenního zasedání diskutovali o aktuálních problémech i dobré praxi v oblasti řízení a realizace územní dimenze, především o aktuálním stavu hodnocení integrovaných strategií ITI, IPRÚ a CLLD, regionálních akčních plánech a doporučení pro jejich další využití či o připravenosti monitorovacího systému MS2014+.

Během zasedání Národní stálé konference proběhla zasedání Komory pro integrované územní investice (ITI) a integrované plány rozvoje území (IPRÚ), Komory pro komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) a Komory regionální. 

Zasedání Komory ITI a IPRÚ bylo věnováno především čtvrtému metodickému stanovisku k Metodickému pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020 (dále jen „MPIN“) a jeho aktualizaci. Stanovisko bylo předem neformálně projednáno s nositeli integrovaných strategií a v současné době prochází připomínkovým procesem na straně řídicích orgánů (dále jen „ŘO“). Očekává se, že vstoupí v platnost v průběhu nejbližších měsících. Dále byli účastníci ze strany Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen „MMR“) informováni o aktualitách z oblasti urbánní politiky a metodických aktivitách MMR. Prostor dostali také zástupci jednotlivých nositelů ITI, kteří prezentovali momentální stav schvalovacího procesu, který činí 8 schválených strategií a zástupci ŘO, kteří informovali přítomné členy komory o stavu vyhlašování výzev a dalších aktualitách.

V rámci zasedání Komory komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen „CLLD“) bylo hlavním tématem schvalování strategií místních akčních skupin. Ze strany MMR byl představen aktuální stav procesu hodnocení strategií jak v celorepublikovém měřítku, tak pro každý kraj zvlášť. V současnosti bylo již 124 strategií CLLD dopracováno tak, aby je MMR mohlo předat ostatním resortům pro další posouzení. Tři strategie CLLD již byly schváleny finálně. Z pohledu Národní sítě místních akčních skupin pak byla prezentována reflexe procesu hodnocení strategií a dopadů jeho zpoždění. Prostor pro vyjádření dostaly také jednotlivé řídicí orgány, které informovaly přítomné členy komory o aktuálním stavu věcné části hodnocení strategií. V souvislosti s administrací procesu hodnocení strategií v systému MS2014+ vystoupil v průběhu jednání zástupce Odboru správy monitorovacího systému.

Na Komoře regionální proběhla kromě poskytnutí pravidelných informací o naplňování územní dimenze velice aktivní diskuze o využití regionálních akčních plánů, ať už při řízení realizace daného operačního programu či při zaměření i dalších zdrojů kromě ESI fondů. Na jednání rovněž byly řešeny podněty regionálních stálých konferencí (dále jen „RSK") týkající se nastavení podmínek a harmonogramů vyhlašování výzev operačních programů. V neposlední řadě byla ze strany územních partnerů velmi pozitivně hodnocena také spolupráce RSK a některých řídicích orgánů. které představily  konkrétní oblasti pro další spolupráci a využití RSK.

Druhý den proběhlo plenární zasedání, kde byly zastoupeny všechny členské instituce a organizace, aby se nejenom navzájem informovaly o závěrech jednání jednotlivých komor, ale také aby projednaly témata společná pro všechny účastníky. U kulatého stolu se podařilo prodiskutovat a projednat významná témata spadající do problematiky naplňování územní dimenze, např. v oblasti sociálního začleňování, kde se daří prostřednictvím RSK navazovat důležité kontakty v území, ale také komplikace a možnosti čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů. K nejvýznamnějším tématům zasedání byla na plenárním zasedání přijata usnesení.

    

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena