CLLD - Materiály obsahující pokyny a návody k mid-term evaluaci realizace strategií

Podle Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014–2020 provádí nositel IN povinnou mid-term evaluaci (procesní i výsledkovou) realizace a plnění své integrované strategie. Nositel IN je v rámci svých evaluačních aktivit povinen zohlednit požadavky a doporučení Ministerstva pro místní rozvoj, odboru regionální politiky (MMR–ORP), proto MMR–ORP připravilo pro nositele CLLD, tj. místní akční skupiny (MAS), soubor materiálů, který obsahuje požadavky na zpracování evaluace, jakož i detailní návod, jak při zpracování evaluace postupovat. Soubor materiálů byl připraven v spolupráci s řídicími orgány příslušných programů a zástupci místních akčních skupin, a obsahuje samotné Zadání evaluace definující základní požadavky na zpracování evaluace a 3 přílohy. Příloha č. 1 představuje návodní šablonu Evaluační zprávy, do které budou MAS vyplňovat zjištění ze své evaluace a odevzdají ji do 30. června 2019 na MMR–ORP. Příloha č. 2 obsahuje šablonu případových studií, pomocí kterých budou MAS hodnotit výsledky realizovaných intervencí. Případové studie budou realizovány prostřednictvím hloubkových polostrukturovaných rozhovorů, přičemž návrh struktury těchto rozhovorů obsahuje příloha č. 3.

Územní dimenze > Evaluace IN > CLLD - Materiály obsahující pokyny a návody k mid-term evaluaci realizace strategií

 

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena