Územní dimenze-old > Novinky > Často kladené dotazy k hodnocení a administraci SCLLD

Často kladené dotazy k hodnocení a administraci SCLLD

Často kladené dotazy k hodnocení a administraci SCLLD

10.6.2016

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor regionální politiky, gestor implementace oblasti integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020 zveřejňuje odpovědi na často kladené dotazy z oblasti hodnocení a administrace strategií komunitně vedeného místního rozvoje.

Dotazy k hodnocení strategií CLLD je možné zasílat na adresu clld@mmr.cz, v případě technických problémů s MS2014+ zasílejte jejich popis na ms14.help.tech@mmr.cz

 
1) Podání a Zaregistrování SCLLD: MAS podala strategii, stav je „Podána“, v MPINu je uvedeno, že bude žádost do 10 pracovních dní „Zaregistrována“, ale není - nevím, zda je vše v pořádku a zda se se žádostí něco děje. Prosím o objasnění.
- Tato situace je způsobena "nesouladem" interních a externích stavů, na straně ISKP14+ je strategie "podána", ale na straně CSSF se automaticky zobrazuje jako "registrována", nikdo ji na straně MMR-ORP manuálně neregistruje, není tedy nutné obávat se nějakého prodlení mezi podáním a registrací.

2) Lhůta pro upravení žádosti po připomínkování: Je možné lhůtu prodloužit? Vzhledem k tomu, že jsem na MAS sama tak musím zvažovat, abych tady byla a měla na doplnění oněch 10 prac. dnů.
- V odůvodněných případech je možné lhůtu pro doplnění/přepracování adekvátně prodloužit. Je nutné zaslat písemnou žádost se zdůvodněním prostřednictvím interní depeše na adresu administrátora, který vám zaslal připomínky.      

3) Schvalování změn SCLLD: Bude potřeba případné změny v SCLLD schválit VH MAS? Máme lhůtu před svoláním VH, tak abychom to případně stihli.
- Vzhledem k předpokládanému rozsahu změn strategie, které by bylo reálné provést ve strategii ve lhůtě 10 dní, nepředpokládáme, že by byly změny takového rozsahu, že by bylo nutno strategii nutno znovu schvalovat VH, MPIN to nepožaduje, pokud to tak není nastaveno v interních postupech MAS, není to nutné.
 
4) Forma připomínek: Připomínky přijdou datovou schránkou nebo jako depeše? Snažila jsem se nastavit si upozornění mailem i na telefon, ale buďto to mám chybně nastavené, nebo se se SCLLD nic zatím neděje.
Připomínky Vám přijdou depeší na objekt (integrovaná strategie) a pokud je stanovená kontaktní osoba registrovaná v MS2014+, tak také na tuto kontaktní osobu. Obdobně budete informováni v případě, že strategie splní stanovené podmínky a bude předána do věcného hodnocení ŘO.  Vzhledem k dosud probíhajícím úpravám modulu integrované nástroje nejsou na procesu hodnocení integrovaných strategií nastaveny některé automatické depeše (přiřazení hodnotitelů, zpracování posudků), které jsou obvyklé v procesu hodnocení projektu. 

5) Změna údajů: Je v této době možné zažádat o změnu v rámci CLLD? SCLLD jsme podali v březnu (zatím žádné připomínky či doplnění neproběhlo) a od května u nás došlo ke změně vedoucího pracovníka SCLLD, který je uveden ve Standardizaci MAS. Jak je možné požádat o změnu?
- Pokud dojde ke změně údajů (včetně orgánů MAS) oproti údajům uvedeným v žádosti o standardizaci MAS, je nutné při podání žádosti o podporu SCLLD tuto skutečnost doložit relevantními dokumenty. V průběhu hodnocení žádosti není možné administrovat změny údajů, pouze je vhodné o změnách informovat při přepracování žádosti a podání nové verze, např. připojit dokument, který tyto změny shrnuje. V průběhu hodnocení žádosti není nutné přikládat dokumenty, které tyto změny dokládají, protože změny údajů nemohou být provedeny. O zásadních změnách je možné (nikoli povinné) v mezidobí informovat MMR-ORP mailem nebo interní depeší, ale změny údajů MAS budou administrovány až po schválení žádosti o podporu strategie na základě zvláštní žádosti.
Viz též  MPIN str. 73, poznámka pod čarou 63: V případě, že došlo v období od vydání osvědčení o standardizaci do podání žádosti o podporu SCLLD ke změně údajů (včetně orgánů MAS) na základě rozhodnutí nejvyššího orgánu MAS, je nutno tuto skutečnost doložit příslušnými dokumenty. V takovém případě je posuzován soulad údajů obsažených v SCLLD s těmito dokumenty.

6) Možnost konzultací přepracované verze žádosti: Je možné konzultovat s hodnotiteli úpravy žádosti na základě obdržených požadavků?
- Konzultace mohou probíhat pouze s pracovníky MMR – ORP, kteří administrují jednotlivé žádosti o podporu SCLLD. Pokud má žadatel nějaké konkrétní dotazy či nejasnosti, mohou být projednány. Vyjadřovat se k upravené verzi z pozice administrátora strategie není možné. To přísluší pouze externím hodnotitelům v procesu samotného hodnocení. Žádnou možnost hodnocení mimo MS2014+  Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020 neumožňuje.

7) Změny v žádosti dle pokynů hodnotitelů: Jakým způsobem je možné upozornit na změny, které byly v žádosti provedeny?
- Změny, které žadatel uskuteční, označí v textu např. jeho zažlucením, taktéž může přiložit průvodní dokument, který bude obsahovat sumář provedených úprav. Ostatní doplnění, přepracování a úpravy, které nejsou součástí vypsaných požadavků v protokolu o kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti žadatel neprovádí.
- Součástí vložení upravené verze je taktéž podepsané Čestné prohlášení statutárního zástupce MAS o pravdivosti údajů uvedených v žádosti o podporu integrované strategie Komunitně vedeného místního rozvoje a rovněž o skutečnosti, že údaje uvedené v žádosti o podporu integrované strategie jsou shodné s údaji poskytnutými SZIF v rámci procesu standardizace MAS.

Kontakty:

clld@mmr.cz

Ing. David Koppitz - ředitel odboru
tel. 224 86 44 88, David.Koppitz@mmr.cz
Ing. Milena Brožová - vedoucí oddělení podpory venkova
tel. 224 86 40 01, Milena.Brozova@mmr.cz
Ing. Johana Benešová - technická podpora procesu hodnocení SCLLD
tel. 224 86 40 20 Johana.Benesova@mmr.cz
Ing. Andrea Daňková - metodik procesu hodnocení SCLLD
tel. 224 86 40 68, Andrea.Dankova@mmr.cz

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena