Územní dimenze > Novinky > 178 MAS realizuje integrovanou strategii CLLD, k dispozici je přes 14 mld. Kč

178 MAS realizuje integrovanou strategii CLLD, k dispozici je přes 14 mld. Kč

178 MAS realizuje integrovanou strategii CLLD, k dispozici je přes 14 mld. Kč

18.1.2018

Dne 22. prosince 2017 byla schválena poslední žádost o podporu strategie komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD), čímž byl úspěšně završen proces hodnocení a schvalování strategií CLLD. Celkem bylo schváleno 178 strategií CLLD. Rozvojový nástroj CLLD bude realizován na 90 % území Česka, které se tak řadí k evropským zemím, kde je nástroj CLLD široce využíván.

Od 1. září 2015, kdy byla otevřena první výzva k předkládání žádostí o podporu strategií CLLD, bylo do tří výzev předložených celkem 212 žádostí o podporu strategie. Žádost podalo všech 179 standardizovaných místních akčních skupin (MAS) v Česku, některé MAS podaly dvě žádosti, protože s první neuspěly. První strategie CLLD byly schváleny již 20. července 2016, posledních sedm strategií bylo schváleno v průběhu prosince 2017.

Proces hodnocení a schvalování strategií CLLD byl administrován Ministerstvem pro místní rozvoj, odborem regionální politiky. Byl nastaven tak, aby finální podoba schválených strategií byla v souladu s jednotlivými programy, z nichž má být poskytnuta podpora, a zároveň zohledňovala problémy a potřeby příslušných území MAS. Lze konstatovat, že všech 178 schválených strategií má za předpokladu úspěšné implementace vysoký potenciál přispět k rozvoji jednotlivých venkovských území.

V rámci schválených strategií CLLD budou realizovány integrované projekty za více než 14 mld. KčIntegrovaný regionální operační program podpoří např. zvýšení podílu udržitelných forem dopravy, zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi, zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělání a celoživotní učení, zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje nebo vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání.

Opatření realizovaná s podporou Programu rozvoje venkova budou zaměřena např. na zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnosti zemědělských podniků, zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, pozemkové úpravy, zavádění preventivních protipovodňových opatření v lesích, odborné vzdělávání osob pracujících v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, investice do lesnických technologií nebo činnosti spolupráce v rámci iniciativy Leader.

OP Zaměstnanost budou podpořeny projekty zaměřené např. na podporu sociálního začleňování sociálně vyloučených osob, podporu komunitní sociální práce a komunitních center, podporu opatření v oblasti zaměstnanosti nebo vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání.

Opatření realizovaná v rámci OP Životní prostředí budou zaměřena na prevenci šíření a omezování výskytu invazních druhů bolševník velkolepý a rodu křídlatka a výsadbu dřevin na nelesní půdě.

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor regionální politiky, přeje místním akčním skupinám, aby byly při realizaci svých strategií úspěšné, a bude je v tomto směru v rámci svých kompetencí nadále intenzivně podporovat. Animaci vývoje procesu hodnocení strategií CLLD v roce 2017 naleznete zde.

    
 

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena