NIP - FAQ

Územní dimenze > NIP - FAQ
  1. Co je to Národní investiční plán?
Dle programového prohlášení vlády bylo Ministerstvo pro místní rozvoj pověřeno přípravou strategického investičního plánu České republiky. Je důležité, aby naše země měla jeden investiční plán pro zásadní investice, aby mohly být v rámci managementu veřejného investování plánovány, řízeny a vyhodnocovány jejich efekty a přínosy.

2. Kdo se účastní mapování a co se mapuje
  • Ministerstva – projektové záměry nad 50 mil. Kč
  • Kraje – projektové záměry nad 50 mil. Kč
  • Krajská města a statutární města – projektové záměry nad 50 mil. Kč
  • Ostatní obce – max. 20 klíčových projektových záměrů bez stanovené finanční hranice
Mapují se rovněž projektové záměry za zřízené organizace uvedených subjektů, např. Ředitelství silnic a dálnic, Krajská správa a údržba silnic apod. Naopak se nemapují projektové záměry individuálních subjektů bez přímé vazby na veřejnou správu, např. jednotlivé neziskové organizace, a projektové záměry předpokládající pouze provozní náklady.
 
3.  K čemu poslouží získané informace?
  • podklad pro tvorbu prvního Národního investičního plánu, s jehož agregovanou podobou Vás poté seznámíme,
  • podklad pro práci na Národní koncepci realizace politiky soudržnosti po roce 2020 (vč. stanovení priorit),
  • predikce čerpání ESI fondů ve stávajícím programovém období za oblast veřejné správy,
  • ověření potřeb ve vztahu k nastavení národních dotačních titulů a kvantifikace tzv. bílých míst.
4. Investiční nebo neinvestiční projekty?

Oba typy projektů, aby bylo možné využít získané informace ke všem výše uvedeným účelům. V rámci investičních (tvrdých) projektů dochází k pořízení či úpravě hodnoty hmotného majetku, tedy typicky se jedná o výstavbu či rekonstrukce silnic, budov, veřejných prostranství apod. Neinvestiční (měkké) projekty jsou projekty, v rámci nichž se nic nestaví, ale buď dochází k investici do pořízení nehmotného majetku, pořízení IT platformy, software, nebo dochází k vytváření systému sociální podpory.
V případě obou typů výdajů v rámci jednoho projektu se rozhoduje dle převládajícího typu výdajů.
 
5. Kdy je termín odevzdání pro obce?

Pro jednotlivé regionální stálé konference je stanoven termín k dodání svodných informací z území daného kraje na pátek 31. srpna 2018. Určení termínu pro zaslání projektových záměrů obcí sekretariátu regionálních stálých konferencí je v gesci příslušné regionální stálé konference.
 
6. Na koho se je možné se obrátit s případnými otázkami?

Na zástupce sekretariátu regionální stálé konference. Příslušný kontakt je jistě uveden v oslovovacím dopise.

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena