Novela zákona o veřejných zakázkách 2012

Dne 24. února 2012 byl ve Sbírce zákonů ČR uveřejněn nový zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a ve znění Sdělení Ministerstva vnitra ČR o opravě tiskové chyby v zákoně č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
ARCHIV

Novela zákona vstoupila v účinnost dne 1. dubna 2012, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 9, 61, 113 a 185, pokud jde o § 156 odst. 3 větu druhou a třetí, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2014.
 
Novelu zákona o veřejných zakázkách připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj v souladu s Programovým prohlášením Vlády České republiky, Strategií vlády v boji proti korupci a se zohledněním doporučení a připomínek odborné veřejnosti. Jedná se o klíčový nástroj protikorupční strategie, která otevírá prostor pro větší konkurenci u veřejných zakázek, a má za cíl zvýšit jejich férovost a zabránit ohýbání výběrových řízení.
 
Novela výrazným způsobem posílí transparentnost při nakládání s veřejnými prostředky a omezuje možnosti korupčního jednání při zadávání veřejných zakázek. Mezi významné změny, které přinese novela, patří snížení limitů pro veřejné zakázky, které budou zadávány v režimu zákona o veřejných zakázkách, zvýšení nároků na přípravu veřejné zakázky, zrušení losování a povinnost zadavatele uveřejňovat smlouvy, skutečně uhrazenou cenu za veřejnou zakázku a seznam subdodavatelů.