Novela ZVZ 2015

Dne 6. 3. 2015 vstoupila v účinnost dílčí novela zákona o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“), která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů pod č. 40/2015 Sb. a která řeší nejzásadnější problémy zadávání do té doby, než bude přijat nový zákon upravující zadávání veřejných zakázek.
ARCHIV

Novela ZVZ obsahuje především následující změny:
 
- dochází k formulační změně ustanovení, které upravuje podmínky pro zadávání dodatečných stavebních prací a dodatečných služeb tak, aby tato formulace odpovídala nové směrnici o zadávání veřejných zakázek 2014/24/EU. Nově bude muset potřeba dodatečných stavebních prací nebo dodatečných služeb nastat v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nepůjde tedy jen o okolnosti objektivně nepředvídané
 
- je rozšířen výčet dílčích hodnotících kritérií, které je možné použít při výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky. Zadavatel může jako jedno z dílčích hodnotících kritérií využít i hodnocení organizace, kvalifikace a zkušeností pracovníků podílejících se na plnění veřejné zakázky. Zároveň je zavedena i možnost hodnocení vlivu na zaměstnanost osob se ztíženým přístupem na trh práce. Dochází tím k převzetí dílčích kritérií uváděných ve směrnici o zadávání veřejných zakázek 2014/24/EU
 
- je umožněno předkládat vysokoškolské tituly v latinském jazyce. Nově tedy není nutné předkládat tituly v latinském jazyce s připojením úředně ověřeného překladu do českého jazyka, jako tomu bylo doposud v případě, že zadavatel v zadávacích podmínkách předkládání titulů v latinském jazyce výslovně neumožnil.
 
- zrušuje se povinnost zrušit zadávací řízení, pokud zadavatel obdrží jednu nabídku, nebo mu zbyde jedna nabídka k hodnocení
 
- ruší se povinnost předložit oponentní odborné vyjádření ke schvalování odůvodnění významných veřejných zakázek vládou. Novela obsahuje také zrušení ustanovení ZVZ, která upravují seznam hodnotitelů. Dochází tak k celkovému zrušení tohoto právního institutu. Důvodem těchto změn je příprava nové koncepce státní expertízy.
 
- na základě výsledku připomínkového řízení dochází též k úpravě týkající se citlivé činnosti, kdy již nadále nebude za citlivou činnost považován výkon funkce člena hodnotící komise u veřejných zakázek s předpokládanou hodnotou nad 300 mil. Kč bez DPH
 
- nastávají i změny ve vedení správního řízení při výkonu dohledu nad dodržováním ZVZ, které by měly přispět k urychlení těchto řízení.Doplňující informace k aplikaci novely ZVZ od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže je k nalezení zde    .
 
Tato novelizace má pouze dílčí charakter, komplexnější změna zadávacích pravidel bude provedena až novým zákonem.
 
Úplné znění ZVZ s vyznačením změn, které přináší novela č. 40/2015 Sb. je k nalezení zde.