Jste zde: Úvodní strana > Veřejné investování > Veřejné zakázky a PPP > NIPEZ/El. tržiště veřejné správy

NIPEZ/El. tržiště veřejné správy

 
V rubrice naleznete odkaz na aktuální informace ke 2 významným opatřením Národního plánu elektronického zadávání veřejných zakázek.

http://www.portal-vz.cz/NIPEZ-El-trziste-verejne-spravy

NIPEZ

Vytvoření Návrhu modelu  národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) představuje jedno z  opatření Národního plánu zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek pro období let 2006 – 2010. Vytvoření návrhu modelu NIPEZ bylo schváleno usnesením Vlády České republiky č. 574 ze dne  4. května 2009, které ukládá  členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy zabezpečit plnění aktualizovaných a nových opatření a úkolů, uvedených ve Zprávě o plnění Národního plánu zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek pro období let 2006 – 2010 za rok 2008.

Hlavním cílem projektu NIPEZ je dosáhnout finančních úspor elektronizací zadávání veřejných zakázek v České republice a to snížením cen nakupovaných komodit a snížením transakčních nákladů spojených s procesy zadávání veřejných zakázek na straně zadavatelů i dodavatelů.

V rámci  tvorby Návrhu modelu národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek  byly provedeny legislativní, ekonomické a technické analýzy procesů zadávání veřejných zakázek a s nimi souvisejících procesů v jednotlivých resortech. Součástí  Návrhu modelu  NIPEZ je i studie proveditelnosti NIPEZ. Oba dokumenty byly využity  při podání žádosti o poskytnutí finančních prostředků na realizaci NIPEZ z  Integrovaného operačního programu v rámci Výzvy č. 7. V dokumentech bylo navrženo řešení NIPEZ v pěti variantách, ze kterých byla na základě kvalitativních a kvantitativních parametrů vybrána varianta nejvhodnější pro realizaci NIPEZ. Vybraná varianta je založena na koexistenci národního elektronického nástroje a řešení jednotlivých zadavatelů/resortů, kteří budou chtít nadále využívat své stávající elektronické nástroje.

El. tržiště veřejné správy

Elektronické tržiště (e-tržiště) je webová aplikace, umožňující elektronické zadávání veřejné zakázky v některém ze stanovených zadávacích řízení. E-tržiště je plně elektronický systém, tj. všechny úkony v zadávacím řízení provádí zadavateli dodavatel v elektronické podobě.

Hlavním záměrem navrhované úpravy elektronického tržiště pro subjekty veřejné správy je zvýšení efektivity a úspor při vynakládání veřejných finančních prostředků, dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Cílem je optimalizace zadávání veřejných zakázek prostřednictvím elektronického tržiště při navázání na pozitivní zkušenosti stávajícího systému.

Nová podoba stanovuje povinné využívání e-tržiště pro  ústřední orgány státní správy a jejích podřízené organizace na nákup komodit, které budou vyjmenované v „Seznamu komodit“ (např. kancelářské vybavení, počítače, kancelářské potřeby, opravy, dopravní a logistické služby). Povinnost se vztahuje na veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR) , v hodnotě nad 50 tis. Kč bez DPH, případně na nákup komodit v režimu zjednodušeném podlimitním řízení, nebo na realizaci veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové smlouvy.

Dobrovolně mají možnost e-tržiště využívat určení zadavatelé k realizaci  nákupů určených komodit v hodnotě  5-50 tis. Kč, resp. pro nákup komodit mimo Seznam komodit. Možnost dobrovolného využití e-tržiště  mají i ostatní veřejní zadavatelé (místní samosprávy, územní celky, obce) pro realizaci nákupů komodit dle Seznamu komodit i mimo tento seznam pro nákupy v hodnotě od 5 tis. Kč. 

Státní správa po zavedení nové podoby e-tržiště dosáhne výrazných finančních úspor, v první řadě díky nižší ceně nakupovaných komodit. Sníží se také transakční náklady spojené s procesem zadávání veřejných zakázek, a to nejen na straně zadavatelů, ale i dodavatelů. Posílení systémových pravidel pro zadávání, snadný přístup k informacím o zakázkách prostřednictvím e-tržiště a transparentnost celého procesu otevře cestu k veřejným zakázkám pro více dodavatelů, zejména z řad malých a středních podniků. Urychlí se také proces vyhodnocování jednotlivých nabídek. Rovněž se zvyšuje konkurenční prostředí mezi dodavateli za současného udržení standardů spolehlivosti a kvality dodávek, zavádí se i ucelenější evidence veřejných zakázek za účelem analytických a statistických vyhodnocení (např. výdajové analýzy).

E-tržiště jsou jedním z modulů Národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek  (NIPEZ).