Koncepce a strategie

 

Mezinárodní spolupráce - Česká republika se prostřednictvím zástupců Ministerstva pro místní rozvoj - Odboru elektronizace veřejných zakázek a koncesí a odboru práva veřejných zakázek a koncesí účastní několika výborů a pracovních skupin v rámci oficiálních struktur Evropské unie i v dalších mezinárodních organizacích (http://www.portal-vz.cz/Mezinarodni-spoluprace).

Elektronické zadávání veřejných zakázek - elektronické zadávání veřejných zakázek je součástí Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES, resp. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES). Uvedené směrnice byly transponovány do zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (http://www.portal-vz.cz/Elektronicke-zadavani-verejnych-zakazek).

Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020
Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020 se po ukončení účinnosti Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015 stala novým strategickým dokumentem vlády ČR pro oblast zavádění moderních informačních a komunikačních technologií do procesu zadávání veřejných zakázek.