Jste zde: Úvodní strana > Veřejné investování > Veřejné zakázky a PPP > Informační systém o veřejných zakázkách v ČR

Informační systém o veřejných zakázkách v ČR

 
Informační systém o veřejných zakázkách (dále jen Informační systém) je ve smyslu ustanovení § 224 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též zákon o zadávání veřejných zakázek) informačním systémem veřejné správy, prostřednictvím něhož zajišťuje Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen MMR) funkce  v následujících oblastech:


Věstník veřejných zakázek     - zajišťuje uveřejňování těch informací povinně uveřejňovaných zadavatelem, které jsou uvedeny v § 212 zákona č. 134/2016 Sb. a jejichž realizace je upravena v prováděcím nařízení Komise (EU) 2015/1986 ze dne 11. listopadu 2015, kterým se stanoví standardní formuláře pro uveřejňování oznámení v oblasti zadávání veřejných zakázek a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 842/2011 (http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/    ). 

Seznam kvalifikovaných dodavatelů     - vede Ministerstvo pro místní rozvoj podle § 224 a následujících ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákon o zadávání veřejných zakázek). MMR do seznamu zapisuje dodavatele, kteří splnili způsobilost podle § 74 (základní způsobilost) a § 77 (profesní způsobilost) zákona o zadávání veřejných zakázek, splnění kvalifikace doložili MMR příslušnými doklady a zaplatili správní poplatek.

Výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel v zadávacím řízení nahradit doklady prokazující splnění základních a profesní způsobilosti. Zadavatel je povinen výpis ze seznamu uznat, není-li starší než 3 měsíce.
Zadavatel nemusí přijmout výpis z SKD, na kterém je vyznačena skutečnost, že probíhá řízení o změně v zapsaných údajích či o vyřazení dodavatele. (www.portal-vz.cz/Information-System-on-Public-Contracts/List-of-Approved-Economic-Operators).

Seznam systémů certifikovaných dodavatelů     - Systémy certifikovaných dodavatelů umožňují zapsaným dodavatelům nahradit certifikátem, vydaným akreditovanou osobou, prokázání splnění kvalifikace, případně její části, v daném oboru činnosti. (www.portal-vz.cz/Information-System-on-Public-Contracts/List-of-Systems-of-Certified-Economic-Operators).

Statistické výstupy o veřejných zakázkách     – informace vycházející z uveřejněných formulářů v uveřejňovacím subsystému Informačního systému o veřejných zakázkách (www.portal-vz.cz/Information-System-on-Public-Contracts/Statistical-Outputs-on-Public-Contracts).

Klasifikace a číselníky     - zpřístupněny číselníky a klasifikace, které souvisí s metodikou a validací uveřejňovacích formulářů. Především se jedná o číselníky CPV, územní klasifikaci apod. (www.portal-vz.cz/Information-System-on-Public-Contracts/Code-Lists-and-Classifications).


Metodická podpora zadávaní veřejných zakázek    : Portál o veřejných zakázkách a koncesích (http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Metodicke-pokyny).