Jste zde: Úvodní strana > Veřejné investování > Veřejné dražby

Veřejné dražby

Ministerstvo pro místní rozvoj je v rámci svých kompetencí pověřeno dohledem nad činností dražebníků a kontrolou dodržování zákona o veřejných dražbách a vyhlášky o stanovení podmínek postupu při elektronické dražbě. Pracovníci MMR provádějí kontrolu jednak přímo na dražbách nebo on-line přístupem při elektronických dražbách a jednak následnou kontrolu dokumentace, kterou dražebník musí povinně archivovat.

Každý subjekt může pro zpeněžení majetku zvolit formu veřejné dražby. Současný zákon č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, specifikuje veřejné dobrovolné a veřejné nedobrovolné dražby. Podmínky postupu při provádění elektronických dražeb upravuje Vyhláška č. 18/2014 Sb., o stanovení podmínek postupu při elektronické dražbě.

Dobrovolnou dražbu navrhuje vlastník majetku nebo také likvidátor obchodní společnosti, či insolvenční správce (správce konkurzní podstaty)  úpadce. Nedobrovolnou dražbou se zpeněžuje  zástava, která slouží k zajištění pohledávky věřitele.

Dražbu organizuje dražebník, který provádí dražební činnost na základě živnostenského oprávnění. Vlastník nebo věřitel vystupují v dražebním procesu jako navrhovatelé dražby. Vlastní průběh dražby řídí licitátor, jímž může být sám dražebník nebo třetí osoba dražebníkem k tomu pověřená. Licitace může probíhat fyzicky nebo v elektronickém prostředí.

Ministerstvo dále vyřizuje stížnosti a podání fyzických i právnických osob a provádí metodickou, konzultační a poradenskou činnost v oblasti veřejných dražeb.

Veškeré informace o dražebnících a o dražbách jsou veřejně přístupné na portálu Centrální adresa (www.centralniadresa.cz/cadr    ), čímž je zajištěna široká publicita a transparentnost veřejných dražeb. Ministerstvo pro místní rozvoj zajišťuje průběžnou aktualizaci údajů o dražebnících a dohlíží také na provozovatele portálu Centrální adresa, kterým je Česká pošta, a.s.