Trendy vývoje struktury měst a obcí v ČR

16.11.2017: Ministerstvo pro místní rozvoj iniciovalo zpracování díla Trendy vývoje struktury měst a obcí v ČR. Projekt byl řešen za podpory Technologické agentury České republiky pod kódem TB050MMR002. Hlavní částí je soubor map, které analyzují vývoj sídlení struktury v České republice od 90. let 20. století. Zabývají se růstem zástavby ve vazbě na změny obyvatelstva, změnami v pracovních centrech a vybavenosti, určují typologii obcí. Při tvorbě map byly jako podklad využity strategické dokumenty, zahraniční literatura i historické zdroje, satelitní snímky CORINE Land Cover, Landsat, data ze sčítání lidí, bytů a domů, registr budov či vybrané jevy z územně analytických podkladů. Jednotlivé mapy jsou komentovány a z analýz jsou učiněny závěry.

Materiál obsahuje kromě souboru map i návrh doporučení k úpravě Politiky územního rozvoje a zásad územního rozvoje i strategických dokumentů. V přílohách je zařazena analýza národních a státních politik a strategií prostorového rozvoje států sousedících s ČR, analýza národních politik a strategií ČR z hlediska poznatků o trendech vývoje struktury měst a obcí, či shrnutí priorit krajů týkající se struktury osídlení a vymezení center obsažené v zásadách územního rozvoje.

Materiál je využitelný jako podklad pro tvorbu Územně analytických podkladů České republiky, dává náměty na aktualizaci Politiky územního rozvoje České republiky, náměty na spolupráci územního plánování a regionálního rozvoje a zahrnuje mnoho dalších zajímavých dat a analýz. Představuje naplnění opatření 1.1.1 Politiky architektury a stavební kultury České republiky.

Materiál naleznete v přiložených souborech.