Jste zde: Úvodní strana > Územní a bytová politika > Územní plánování a stavební řád > Koncepce a strategie > Politika územního rozvoje České republiky

Politika územního rozvoje České republiky

Politika územního rozvoje ČR je celostátní nástroj územního plánování, který slouží zejména pro koordinaci územního rozvoje na celostátní úrovni a pro koordinaci územně plánovací činnosti krajů a současně jako zdroj důležitých argumentů při prosazování zájmů ČR v rámci územního rozvoje Evropské unie.

Dokument Politika územního rozvoje ČR (PÚR ČR) určuje požadavky na konkretizaci úkolů územního plánování v republikových, mezinárodních, nadregionálních a přeshraničních souvislostech, určuje strategii a základní podmínky pro naplňování těchto úkolů a stanovuje republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území. V Politice územního rozvoje se rovněž vymezují oblasti se zvýšenými požadavky na změny v území, které svým významem přesahují území jednoho kraje, a dále stejně významné oblasti se specifickými hodnotami a se specifickými problémy a koridory a plochy dopravní a technické infrastruktury. Pro vymezené oblasti, koridory a plochy se stanovují kritéria a podmínky pro rozhodování o možnostech změn v jejich využití.

Kontaktní osoby k dokumentu Politika územního rozvoje ČR jsou na Ministerstvu pro místní rozvoj pracovníci odboru územního plánování:

Ing. Filip Novosád
Tel.: +420 224 862 279
E-mail: filip.novosad@mmr.cz

Ing. Daniela Lešková, CSc.
Tel.: +420 224 862 278
E-mail: daniela.leskova@mmr.cz

Zpracováním Politiky územního rozvoje ČR byl pověřen:
Ústav územního rozvoje (ÚÚR)
Jakubské nám. 3
601 00 Brno
tel.: +420 542 423 111
 


 

22. dubna 2015: Ministerstvo pro místní rozvoj pořídilo návrh Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR (PÚR ČR) na základě usnesení vlády č. 596 ze dne 8. srpna 2013, kterým vláda vzala na vědomí Zprávu o uplatňování PÚR ČR ...

Konzultační výbor je poradním orgánem Koordinačního výboru pro zpracování Politiky územního rozvoje ČR.

9. ledna 2013: Koordinační výbor pro zpracování Politiky územního rozvoje je orgán tvořený zástupci příslušných ministerstev, dalších ústředních orgánů státní správy a krajů. Náplní činnosti Koordinačního výboru je zejména ...

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven