Jste zde: Úvodní strana > Územní a bytová politika > Územní plánování a stavební řád

Územní plánování a stavební řád

Ministerstvo zajišťuje výkon státní správy na úseku územního plánování, územního rozhodování a stavebního řádu. Vedle toho se podílí na přípravě základních právních norem v příslušných oblastech a na realizaci programů nadnárodní a meziregionální spolupráce. V rubrice naleznete kromě dokumentů koncepčního charakteru mimo jiné i důležitá stanoviska a metodická doporučení, územně analytické podklady či seznam stavebních úřadů.

Ministerstvo pro místní rozvoj vykonává funkci ústředního správního úřadu ve věcech územního plánování včetně územního rozhodování podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle dalších právních předpisů. MMR vykonává metodickou činnost, usměrňuje a sjednocuje výkon státní správy a praxi orgánů územního plánování a stavebních úřadů na úseku územního plánování a územního rozhodování.

Odborné útvary ministerstva přezkoumávají rozhodnutí správních orgánů (tzn. krajských úřadů a Magistrátu hlavního města Prahy) na úseku územního plánování a stavebního řádu, a to v odvolacích nebo přezkumných řízeních. Dále provádějí kontrolu činnosti a vyřizují uplatněné nároky na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem správních orgánů v působnosti dané stavebním zákonem.

MMR vykonává rovněž metodickou činnost na úsecích územního plánování a urbanismu, územního rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění, usměrňuje a sjednocuje výkon státní správy a praxi orgánů územního plánování a stavebních úřadů. Pověřené odborné útvary ministerstva zabezpečují rovněž úkoly v systému ověřování zvláštní odborné způsobilosti úředníků krajských a obecních úřadů na všech výše uvedených úsecích.

Ministerstvo mimo jiné na úseku územního plánování a stavebního řádu také pořizuje politiku územního rozvoje, vede evidenci územně plánovací činnosti nebo zajišťuje činnost Poradního sboru pro aplikaci stavebního práva. Dále posuzuje návrhy Zásad územního rozvoje pořizovaných kraji a vykonává státní dozor ve věcech územního plánování.

Ministerstvo dále zřizuje jako organizační složku státu Ústav územního rozvoje, zřizovatelským odborem je odbor územního plánování. Předmětem činnosti Ústavu územního rozvoje je podle zřizovací listiny např. zpracování podkladů pro operativní činnost zřizovatele, metodická, konzultační a rešeršní činnost, publikační činnost, příprava podkladů pro legislativní činnost, organizování seminářů a přednášek nebo tvorba informačních systémů a to v oborech působnosti územní plánování, stavební řád, výstavba, regionální politika, bydlení a bytová politika, cestovní ruch a evropské záležitosti.