Pohřebnictví

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vykonává funkci ústředního orgánu státní správy v oblasti pohřebnictví v souladu s platnou právní úpravou. V rubrice naleznete vedle důležitých doporučení a komentářů také řadu vzorových materiálů pro správu pohřebišť i krematorií a přehled veřejných a neveřejných pohřebišť v ČR.


Agenda sociálních pohřbů

Obce zajišťují agendu pohřbívací povinnosti v přenesené působnosti. Postupují podle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj     č. 277/2017 Sb., o postupu obce při zajištění slušného pohřbení. 

Jak požádat o úhradu pohřebních nákladů obce?

Dědicové mají zákonnou povinnost uhradit obci veškeré náklady na slušné pohřbení a opatření hrobového místa podle místních zvyklostí. Není-li jich, MMR může účelně vynaložené náklady uhradit pouze na základě elektronické žádosti obce podané prostřednictvím datové schránky MMR (ID: 26iaava), k níž připojí naskenované neověřené kopie
 
  1. úmrtního listu nebo Listu o prohlídce zemřelého (část B2 pro vypravitele pohřbu),
  2. smluv o zajištění slušného pohřbení podle místních zvyklostí (smlouva rámcová nebo konkrétní, a dále smlouvy nájemní k hrobovému místu, nebo podle konkrétního řádu pohřebiště doklady o rozptylu či vsypu)
  3. faktury vystavené na základě bodu 2,
  4. dokladu o pohřbení (žehem - vystaví provozovatel krematoria nebo do země - vystaví provozovatel pohřebiště) a
  5. rozhodnutí soudu o zastavení řízení o pozůstalosti, nebo výrok notáře o zastavení řízení o pozůstalosti.
Nedílnou náležitostí žádosti je dále uvedení čísla bankovního účtu obce vedeného u ČNB.
V případě kumulace více osob pohřbených obcí, žádáme o podání pouze jedné žádosti pod jedním číslem jednacím. Avízo o úhradě platby se jmény všech pohřbených bude zasláno na Vámi uvedený email.
Pokud obec některé úkony sociálního pohřbu zajišťuje svépomocí (typicky zaměstnanec obce přenese urnu na hřbitov a uloží ji do kolumbária) má právo na úhradu i těchto účelně vynaložených nákladů u MMR, a to na základě popisu a finančního vyčíslení takových úkonů v žádosti.

Pracovník Ministerstva pro místní rozvoj pro agendu sociálních pohřbů

ThLic. Milan Mičo, Th.D.
oddělení pohřebnictví (OPO - 55)
Staroměstské nám. 6
110 15  Praha 1
Pracoviště: Na Příkopě 3, 110 00 Praha 1
tel. 224 864 635, email: Milan.Mico@mmr.cz