Pohřebnictví

Ministerstvo pro místní rozvoj vykonává funkci ústředního orgánu státní správy v oblasti pohřebnictví v souladu s platnou právní úpravou. V rubrice naleznete vedle důležitých doporučení a komentářů ministerstva pro místní rozvoj také řadu vzorových materiálů pro správu pohřebišť i krematorií a přehled veřejných a neveřejných pohřebišť v ČR.


Agenda sociálních pohřbů

Obce zajišťují agendu pohřbívací povinnosti v přenesené působnosti. Postupují podle vyhlášky MMR     č. 277/2017 Sb., o postupu obce při zajištění slušného pohřbení. Jak požádat o úhradu těchto obecních nákladů?

Dědicové mají zákonnou povinnost uhradit obci veškeré náklady na pohřbení a opatření hrobového místa. Není-li jich, Ministerstvo pro místní rozvoj může tyto náklady proplatit pouze na základě žádosti obce, k níž připojí neověřené kopie
 
  1. úmrtního listu nebo Listu o prohlídce zemřelého,
  2. smlouvy o zajištění slušného způsobu pohřbení podle místních zvyklostí (nejlépe příkazního typu a dále smlouvy nájemní k hrobovému místu, nebo podle konkrétního řádu pohřebiště doklady o rozptylu či vsypu)
  3. faktury vystavené na základě bodu 2,
  4. dokladu o pohřbení (žehem nebo do země) a
  5. rozhodnutí soudu o zastavení řízení o pozůstalosti, nebo výrok notáře o zastavení řízení o pozůstalosti.
Pokud obec některé úkony sociálního pohřbu zajišťuje svépomocí (typicky zaměstnanec obce přenese urnu na hřbitov a uloží ji tam do kolumbária) má právo na úhradu i těchto nákladů u MMR na základě jejich popisu v žádosti.

Pracovník Ministerstva pro místní rozvoj pro agendu sociálních pohřbů

ThLic. Milan Mičo, Th.D.
oddělení pohřebnictví (OPO - 55)
Staroměstké nám. 6
110 15  Praha 1
Pracoviště: Na Příkopě 3, 110 00 Praha 1
tel. 224 864 635, email: Milan.Mico@mmr.cz