Jste zde: Úvodní strana > Regionální politika a cestovní ruch > Podpora regionů > Evropská seskupení pro územní spolupráci

Evropská seskupení pro územní spolupráci (ESUS)

 

Evropská seskupení pro územní spolupráci představují novou možnost uskutečňování přeshraniční regionální spolupráce v době, kdy kohezní politika obecně a regionální spolupráce obzvláště prochází významnými změnami. Regionálním a místním orgánům je nabízena možnost vytvářet přeshraniční seskupení s právní subjektivitou.


ESUS jako jeden ze tří cílů regionální politiky EU je novinkou v tom smyslu, že umožňuje vznik seskupení regionálních a místních orgánů z různých členských států, aniž by předtím bylo třeba podepsat mezinárodní dohodu a ratifikovat ji národními parlamenty. Členské státy však musí dát svůj souhlas s účastí členů ze svého území.

 

Evropský rámec je upraven nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 1082/2006. Jeho cílem bylo vytvořit evropský právní rámec pro vznik a fungování nástroje pro spolupráci na úrovni EU, který má právní subjektivitu a může jednat jménem svých členů, zejména regionálních a místních orgánů. Smyslem evropských seskupení pro územní spolupráci je usnadnit a podpořit přeshraniční, nadnárodní nebo meziregionální spolupráci mezi jeho členy za výhradním účelem posílení hospodářské a sociální soudržnosti. Seskupení může sdružovat členy nacházející se na území nejméně dvou členských států EU a mohou jimi být státy, regionální a místní orgány a veřejnoprávní subjekty.

 

Začátkem června 2009 byla zveřejněna ve Sbírce zákonů (pod č. 154/2009 Sb.) novelizace zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, která upravuje podmínky pro fungování evropských seskupení pro územní spolupráci v podmínkách České republiky.

 

Novelizovaný zákon o podpoře regionálního rozvoje svěřuje registraci evropských seskupení pro územní spolupráci a schvalování účasti člena takových seskupení Ministerstvu pro místní rozvoj. Ministerstvo ve správním řízení takovou žádost posoudí a v případě souladu obsahu žádosti s právním řádem takové seskupení zaregistruje. Skutečnosti zapisované do tohoto registru, stejně jako úplné znění úmluvy a stanov jednotlivých seskupení, budou zveřejňovány na této stránce webu ministerstva postupně, tak jak budou ESUS registrována.:

 

Cíle utvářených seskupení a zkušenosti s prvními založenými seskupeními jsou dostupné na webu:

http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/gect/index_cs.htm    

 

Schvalování účasti člena v seskupení

Budoucí člen seskupení, je-li právnickou osobu zřízenou nebo založenou podle právních předpisů České republiky, podává žádost o schválení své účasti v seskupení se sídlem na území České republiky nebo na území jiného členského státu Evropské unie Ministerstvu pro místní rozvoj, odboru evropských záležitostí, Staroměstské náměstí 6,
110 15  Praha 1 . K žádosti je nutno přiložit podklady ke schvalovacímu řízení v souladu s ustanovením čl. 4 odst. 2 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci.

 

Registrace seskupení

Seskupení se sídlem v České republice je právnickou osobou a vzniká dnem zápisu do registru seskupení vedeného Ministerstvem pro místní rozvoj. Žadatel o registraci zašle žádost o zápis do registru odboru evropských záležitostí spolu s úplným zněním úmluvy a stanov.
 

Registr ESUS

Kontakty (Odbor evropských záležitostí)

telefon +224 861 341, e-mail: gradan@mmr.cz,
telefon +224 861 192, e-mail: kubjar@mmr.cz,
telefon +224 861 312, e-mail: kotmar@mmr.cz,
telefon +224 861 288, e-mail: ceejir@mmr.cz.

Soubory ke stažení