Podpora regionů

V oblasti regionální politiky ministerstvo pro místní rozvoj vypracovává a uvádí do praxe koncepční dokumenty a strategie, poskytuje pomoc prostřednictvím podpůrných programů a po živelních a jiných pohromách mimořádného rozsahu připravuje strategie obnovy postižených území. V rubrice naleznete mimo jiné znění koncepčních a strategických dokumentů, programových zásad, navazující informace a metodiky.

    Strategie regionálního rozvoje 2014 - 2020 [PDF, 5.6MB]Mezi základní cíle regionální politiky patří rozvoj regionů zaměřený na jejich soudržnost a zvyšování konkurenceschopnosti: každý region by měl mít příležitosti ke svému vyváženému rozvoji odpovídajícímu jeho potenciálu a specifickým stránkám. Zvláštní pozornost věnuje regionální politika také specifickým problémům rozvoje měst a venkovských oblastí.

Základním nástrojem regionální politiky, za niž ze zákona odpovídá Ministerstvo pro místní rozvoj, je nyní Strategie regionálního rozvoje České republiky platná pro období 2014–2020 (schválena usnesením vlády ze dne 15. května 2013 č. 344). Zabezpečuje provázanost národní regionální politiky s regionální politikou Evropské unie a také s ostatními odvětvovými politikami ovlivňujícími rozvoj území, vycházejí z ní regionálně zaměřené rozvojové programy financované výhradně z národních zdrojů nebo spolufinancované ze zdrojů Evropské unie. 

Akční plán realizace SRR (dále „Akční plán“) je krátkodobým realizačním plánem, jehož cílem je jednak rozpracování a konkretizace aktivit samotné Strategie regionálního rozvoje ČR a zároveň reaguje na aktuální potřeby v oblasti regionálního rozvoje České republiky. Akční plán je naplňován jak finančními, tak nefinančními nástroji. Nejvýznamnějším finančním nástrojem pro realizaci Akčního plánu jsou Evropské strukturální a investiční fondy, tematické zaměření národních dotačních programů je širší a pokrývá i oblasti, které není možné v období 2014-2020 z evropských zdrojů financovat (např. podpora cestovního ruchu). Akční plány jsou zpracovávány pro dvouleté období, aktuálně platný Akční plán pro období 2017-2018 byl schválen vládou dne 16. ledna 2017. 

K podpoře regionálního rozvoje patří také poskytování státní pomoci po živelních a jiných pohromách v souladu se zákonnou úpravou. Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje z podkladů od postižených krajů návrhy strategií obnovy území, které slouží po schválení vládou jako výchozí rámcové dokumenty k uvolňování programové pomoci jednotlivými ministerstvy, v souladu s jejich kompetencemi.

    SRR 2014-2020 [PDF, 5.6MB]

    Akční plán SRR 2017-2018 [PDF, 3.6MB]

Archiv akčních plánů

    Akční plán SRR 15 -16 [PDF, 1.23MB]