Jste zde: Úvodní strana > Ministerstvo pro místní rozvoj > Programy a dotace > Dotace pro nestátní neziskové organizace ...

Dotace pro nestátní neziskové organizace 2017 - 1. výzva

Podání žádostí o neinvestiční dotaci pro rok 2017.
V souladu s usnesením vlády ze dne 27. června 2016 č. 593 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči NNO pro rok 2017 a usnesením vlády č. 92 z roku 2010, ve znění usnesení vlády 479 z roku 2013 a usnesení vlády č. 657 z roku 2014, o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky NNO ústředními orgány státní správy oznamuje Ministerstvo pro místní rozvoj oblasti podpory k podání žádosti o dotaci pro rok 2017.
 
  1. Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb
Podpora správné aplikace bezbariérové vyhlášky, zejména spoluprací se stavebními úřady. Iniciování řešení nebezpečných míst a iniciování odstraňování architektonických bariér. Zpracovávání a poskytování metodických informací pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace o bezbariérovém prostředí.
3170000016      Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb – Spolky
3170000040      Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb – Zapsané ústavy
3170000015      Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb - Obecně prospěšné společnosti
3170000041      Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb - Nadace a nadační fondy (ZSPO)
 
  1. Metodická podpora poradenství v oblasti bydlení
Podpora aktivit zaměřených na poskytování odborného poradenství v oblasti bydlení nebo na zvyšování odborné kvalifikace pracovníků organizací poskytujících poradenství v oblasti bydlení (školení, semináře, odborné supervize, apod.).
3170000011      Metodická podpora poradenství v oblasti bydlení – Spolky
3170000038      Metodická podpora poradenství v oblasti bydlení – Zapsané ústavy
3170000013      Metodická podpora poradenství v oblasti bydlení – Obecně prospěšné společnosti
3170000039      Metodická podpora poradenství v oblasti bydlení – Nadace a nadační fondy (ZSPO)
 
  1. Udržitelný rozvoj cestovního ruchu na celostátní úrovni
Podpora aktivit posilujících udržitelný rozvoj zaměřený na šetrné formy cestovního ruchu na celostátní úrovni. Podpora projektů na rozvoj kvality služeb cestovního ruchu na národní úrovni (podpora a rozvoj klasifikačních a certifikačních systémů profesních nebo oborových organizací/subjektů). Musí se jednat o projekt s celorepublikovým rozsahem. Podporovány budou projekty s přesně definovanými parametry a konkrétními výstupy.
3170000017      Udržitelný rozvoj cestovního ruchu na celostátní úrovni - Spolky
3170000018      Udržitelný rozvoj cestovního ruchu na celostátní úrovni - Obecně prospěšné společnosti
3170000042      Udržitelný rozvoj cestovního ruchu na celostátní úrovni - Nadace a nadační fondy (ZSPO)
 
  1. Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí
Podporovány budou systémové či jednorázové aktivity s přidanou hodnotou regionálního a nadregionálního charakteru, kde bude prokazatelný pozitivní dopad na široký (měřitelný) okruh aktérů regionálního rozvoje. Podporovány budou projekty s konkrétními výstupy regionálního a nadregionálního významu a kvantifikovanými cílovými skupinami.
3170000043      Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí - Spolky
3170000044      Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí - Obecně prospěšné společnosti
3170000045      Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí – Nadace a nadační fondy (ZSPO s celostátní působností)

 
  1. Podpora činnosti Horské služby ČR, o.p.s.
3170000046      Podpora činnosti Horské služby ČR, o.p.s.


Více informací naleznete     zde [PDF, 249.54KB]

Informace jsou poskytovány na adrese - info@mmr.cz