Jste zde: Úvodní strana > Ministerstvo pro místní rozvoj > Programy a dotace > Dotace pro nestátní neziskové organizace ...

Dotace pro nestátní neziskové organizace 2016

 
V souladu s usnesením vlády ze dne 15. června 2015 č. 470 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím (NNO) pro rok 2016 a usnesení vlády ze dne 6. srpna 2014 č. 657, o Změně Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy
 
oznamuje Ministerstvo pro místní rozvoj oblasti podpory k podání žádosti o dotaci pro rok 2016 pro následující:
 
 1. Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb: Podpora správné aplikace bezbariérové vyhlášky, zejména spoluprací se stavebními úřady. Iniciování řešení nebezpečných míst a iniciování odstraňování architektonických bariér. Zpracovávání a poskytování metodických informací pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace o bezbariérovém prostředí.
 2. Metodická podpora poradenství v oblasti bydlení: Podpora aktivit zaměřených na zvyšování odborné kvalifikace v oblasti bydlení pro pracovníky organizací poskytující poradenství v oblasti bydlení (školení, semináře, odborné supervize, apod.).
 3. Udržitelný rozvoj cestovního ruchu na celostátní úrovni Podpora aktivit posilující udržitelný rozvoj zaměřený na podporu šetrných forem cestovního ruchu na celostátní úrovni.
 4. Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí: Systémové či jednorázové aktivity s přidanou hodnotou, podporující regionální rozvoj, kde bude prokazatelný pozitivní dopad na široký (měřitelný) okruh aktérů regionálního rozvoje. Podporovány naopak nebudou činnosti spojené s provozem NNO, ani aktivity, které mohou být nebo jsou podpořeny z jiných zdrojů (členských příspěvků Evropských strukturálních a investičních fondů apod.).
 5. Podpora činnosti Horské služby ČR
 
Podpořeny budou pouze žádosti o dotace na projekty z výše uvedených oblastí podpory a zároveň spadající do působnosti ministerstva.
 
Žadatelem o státní dotaci se mohou stát tyto nestátní neziskové organizace se sídlem v České republice: spolek, obecně prospěšná společnost, zájmové sdružení právnických osob, nadace a nadační fondy.
Dotace má neinvestiční charakter. Na poskytnutí dotace není právní nárok. Zamítnutí je konečné a nelze proti němu podat stížnost ani odvolání.
 • Dotace může být poskytnuta až do výše 70 % „celkových uznatelných nákladů schváleného projektu„. Do 70 % podílu finančních prostředků ze státního rozpočtu na financování projektu se započítávají dotace poskytnuté dalšími ministerstvy, přičemž duplicitní úhrada stejných nákladů na projekt z různých zdrojů vč. zdrojů ze státního rozpočtu není dovolena. Finanční prostředky, které nejsou v účetnictví žadatele a nejsou podloženy odpovídajícími doklady v souladu se zákonem o účetnictví, nesmí být zahrnuty do prostředků určených pro spolufinancování projektu.
 • Souhrnné projekty zahrnující více ucelených programových částí (aktivit, činností, produktů atd.) musí být strukturovány tak, že u každé aktivity resp. činnosti musí být uveden samostatně její popis, cíle, konkrétní měřitelné a termínované výstupy a také vyčíslena odpovídající část z rozpočtových nákladů (celkových i hrazených z dotace a z jiných zdrojů).
 • Příjemce dotace nesmí z dotačních prostředků poskytovat finanční prostředky jiným právnickým nebo fyzickým osobám, pokud se nejedná o úhradu nákladů, spojených s realizací projektovaných činností, na které byly prostředky použity. Zároveň odpovídá za vyloučení střetu zájmů. Dotaci nelze použít k financování podnikatelských aktivit.
 • Přidělená dotace může být použita jen na účely stanovené v Rozhodnutí a na úhradu nezbytně nutných nákladů týkajících se projektu.
 • Dotace bude poskytována převodem z účtu poskytovatele na bankovní účet příjemce.
 • Z poskytnuté dotace lze hradit
 • osobní náklady včetně odvodů, které jsou odměnou za realizaci schváleného projektu zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr podle zákoníku práce. Při stanovení konkrétní výše mzdy resp. odměny je příjemce dotace povinen přihlížet k úrovni mzdy za srovnatelnou činnost vykonávanou v rozpočtové sféře, v níž je aplikováno nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších platných předpisů,
 • ostatní náklady, nezbytné pro realizaci projektu, náklady na finanční služby, audit atd., které jsou účetně evidované a ověřitelné na základě originálních účetních dokladů,
 • náklady projektu spojené se zahraničními cestami lze z dotace hradit pouze v odůvodněných případech (předpokladem je řádné zdůvodnění uvedené v projektu, který je nedílnou součástí žádosti o dotaci).
 
Postup podávání žádosti:
 1. Vyplnění žádosti
Žadatel podává žádost o dotaci v aplikaci DIS ZAD na adrese http://www3.mmr.cz/zad    , která bude otevřena pro podávání žádostí od 8.9.2015 do 30.10.2015
Na této adrese vyplní do elektronické žádosti údaje, které jsou požadované. Po jejich vyplnění žádost vygeneruje, uloží na svůj počítač a vyplní zbylé údaje. Úplně vyplněnou žádost vytiskne, podepíše a opatří razítkem. Tuto podepsanou žádost naskenuje a vloží jako elektronickou přílohu žádosti. Dále vloží elektronicky ostatní požadované přílohy. Po vložení žádosti a všech příloh žadatel ukončí podávání elektronické žádosti a žádost uvede do stavu podána.

Povinné přílohy žádosti
 • projekt, na který nezisková organizace žádá neinvestiční dotaci pro rok 2016
 • podrobný rozpočet projektu
fotokopie následujících dokladů:
 • o registraci žadatele (např. stanovy občanského sdružení registrované u Ministerstva vnitra, výpis z rejstříku obecně-prospěšné společnosti u rejstříkového soudu apod.),
 • o registraci u příslušného finančního úřadu a na Českém statistickém úřadě,
 • zprávu o činnosti a o výsledcích hospodaření za rok 2014, schválenou nejvyšším orgánem žadatele (např. členskou schůzí, valnou hromadou apod.), včetně řádné roční účetní závěrky,
 • doklad (případně čestné prohlášení) o způsobu, jakým žadatel vypořádal své závazky se státním rozpočtem za rok 2014.
 1. Podání žádosti:
 • Písemné žádosti o státní dotaci budou uchazeči předkládat MMR buď doporučenou poštou na adresu: Ministerstvo pro místní rozvoj, Mgr. Zdeňka Zárubová Karásková, Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1, nebo osobně v podatelně MMR v zalepené obálce s označením „Žádost o dotaci - NNO“.
 • Za kompletní je považována pouze žádost o poskytnutí dotace doručená v listinné podobě (t.j. vytištěná a podepsaná žádost z elektronického podání) obsahující všechny požadované údaje a přílohy a zároveň elektronický formulář žádosti s požadovanými přílohami v elektronické aplikaci na www3.mmr.cz/zad, který je uveden do stavu „podána“.
 • Každou žádost (včetně příloh) musí žadatel předložit v  závazné formě, a to ve dvou písemných vyhotoveních (1 originál + 1 kopie). Žádosti budou přijímány nejpozději do 30. října 2015 (včetně), přičemž rozhodným bude den podání žádosti do podatelny MMR nebo datum poštovního razítka. Tento den bude uzavřena možnost pro vkládání elektronických žádostí.

    SEZNAM EVIDOVANÝCH ŽÁDOSTÍ [PDF, 239.59KB]

Informace
týkající se hlavních oblastí státní dotační politiky vůči NNO pro rok 2016 poskytuje: Anna Bíbová, e - mail: bibann@mmr.cz, tel.: 224 861 162, dále jsou informace poskytovány na adrese - nno@mmr.cz.; informace týkající se elektronického zpracování žádosti poskytuje Mg. Zdena Tuhá, tel.: 224 864 194; zdena.tuha@mmr.cz.,