Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2017 > MMR: Psychiatrická péče bude podpořena ...

MMR: Psychiatrická péče bude podpořena 425 miliony korun

03.07.2017: Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje další výzvu na podporu zřizování nových či rekonstrukci stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče, tzn. Centra duševního zdraví, stacionářů se zaměřením na psychoterapeutické služby a psychiatrických ambulancí s rozšířenou péčí. Pro tuto výzvu je připraveno 425 milionu korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Žádosti bude možné podávat od 13. července 2017.
„Poskytování psychiatrické péče v České republice nebyla v minulosti věnována odpovídající pozornost. Pomocí právě vyhlášené výzvy v Integrovaném regionálním operačním programu chceme podpořit dostupnost a kvalitu péče o duševně nemocné,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.
 
Pro žadatele výzvy č. 75 „Deinstitucionalizace psychiatrické péče II“ je připraveno 425 milionu korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj, národní spolufinancování činí maximálně 75 milionu korun. Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je milion korun a maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je čtyřicet milionu korun.
 
Žadatelé mohou žádosti o podporu podávat od 13. 7. 2017 do 15. 7. 2020.
 
Příjemci podpory mohou být příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem zdravotnictví ČR, kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované kraji, obcemi, dobrovolnými svazky obcí, organizace zakládané kraji, obcemi, dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, obchodní společnosti poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a další subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.
 
 
Více informací k vyhlášené výzvě naleznete zde.Kontakty pro média:
Veronika Vároši
Ředitelka odboru komunikace MMR
E-mail: veronika.varosi@mmr.cz