Jste zde: Úvodní strana > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Přímo a nepřímo řízené organizace

Přímo a nepřímo řízené organizace

Zde naleznete informace o organizacích v přímé či nepřímé řídící působnosti Ministerstva pro místní rozvoj ČR (stručný profil a poslání organizací s odkazy na jejich webové stránky).

Mezi právní subjekty a organizační složky státu spravované ministerstvem pro místní rozvoj patří:

Přímo řízené organizace:

Centrum pro regionální rozvoj České republiky

Centrum pro regionální rozvoj České republiky (Centrum) je státní příspěvková organizace zřízená Zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, a řízená Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Založena byla na konci roku 1996 pod názvem Regionální rozvojová agentura ČR, v letech 1997-2015 působila pod názvem Centrum pro regionální rozvoj České republiky (Centrum). Centrála sídlí na adrese U Nákladového nádraží 3144/4, Praha 3, organizace má dále pobočky v každém krajském městě pro program IROP a v každém regionu NUTS II pro programy přeshraniční spolupráce. Aktuálně má Centrum kolem čtyř set zaměstnanců.

Již od roku 1999 je hlavní náplní činnosti organizace podpora regionální politiky vlády realizovaná z evropských prostředků. Centrum se věnuje především  administraci a kontrole čerpání evropských fondů. V minulých programovacích obdobích administrovalo projekty předvstupní pomoci     z programů PHARE, ISPA a SAPARD, v období 2004-2006     mělo na starosti programy Společný regionální operační program (SROP), Jednotný programový dokument pro Cíl 2 (JPD 2) a INTERREG. V programovacím období 2007-2013     mělo Centrum na starosti administraci Integrovaného operačního programu, operačního programu Technická pomoc a všech programů přeshraniční spolupráce, v novém období 2014-2020     se jedná o Integrovaný regionální operační program a opět programy přeshraniční spolupráce.

Centrum je také součástí celoevropské poradenské sítě pro malé a střední podnikatele Enterprise Europe Network    .
V minulých letech se Centrum podílelo také na realizaci vybraných národních programů regionálního rozvoje.

Adresa: U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 3 – Strašnice
Tel. 225 855 321
e-mail: crr@crr.cz
www: www.crr.cz    


 

Česká centrála cestovního ruchu

Přímo řízená příspěvková organizace MMR. Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism podporuje příjezdový a domácí cestovní ruch obecně a dále se zaměřuje na konkrétní oblasti cestovního ruchu, kterými jsou lázeňství, kongresový a incentivní turismus a golfový turismus. Úkolem České centrály cestovního ruchu - CzechTourism, zřízené v roce 1993, je prezentovat Českou republiku jako atraktivní turistickou destinaci v zahraničí a od roku 2003 také na domácím trhu. CzechTourism spolupracuje s turistickými regiony a podporuje tvorbu jejich produktů, které dále propaguje prostřednictvím své rozsáhlé ediční činnosti, při účasti na akcích v zahraničí (veletrhy) a širokou spoluprací se zahraničními médii. CzechTourism provádí marketingovou činnost v České republice i v zahraničí, kdy využitím výsledků primárního a sekundárního výzkumu přispívá k vytvoření marketingové strategie pro rozhodující trhy. Jednou z nejvýznamnějších činností CzechTourism je rovněž působení prostřednictvím sítě oficiálních zahraničních zastoupení.

Adresa: Vinohradská 46, P.O.Box 32, 12041 Praha 2
Tel.: +420 221 580 111; Fax: +420 224 247 516
 

Ústav územního rozvoje

Ústav územního rozvoje (dále jen ÚÚR) byl založen v roce 1994. Je organizační složkou státu, zřízenou Ministerstvem pro místní rozvoj. Účelem zřízení ÚÚR je poskytovat odborné zázemí a pomoc při výkonu vybraných kompetencí, které zřizovateli přísluší. ÚÚR působí zejména v oborech územního plánování, urbanismu a architektury, zabezpečuje vybrané úkoly uložené usnesením vlády ve vazbě na Politiku územního rozvoje České republiky a Politiku architektury a stavební kultury České republiky, dále úkoly, vyplývajících z mezinárodních závazků a metodickou pomoc zejména ve vztahu k čerpání dotací na územní plánování, konzultační a rešeršní činnosti, studijní, dokumentační, publikační a vydavatelské činnosti, tvorbu informačních systémů a zpracování podkladů pro operativní činnost zřizovatele. Výsledky úkolů jsou k dispozici na webových stránkách ÚÚR. Ve výše uvedených oborech je ÚÚR jediným zařízením svého druhu v České republice. 

Při výkonu své činnosti Ústav územního rozvoje zajišťuje zejména tyto výstupy:


Adresa: Jakubské náměstí 3, 602 00 Brno
Tel.: +420 542 423 111
E-mail: sekretariat@uur.cz
WWW: www.uur.cz

 

Privum

Přímo řízená organizační složka státu. Úkolem organizace je převzetí, evidence, správa a privatizace majetku státu na území bývalých vojenských újezdů Mladá a Ralsko. Usnesením vlády ze dne 22. června 2005 č. 796 k záměru dokončení privatizace majetku organizační složky státu PRIVUM Lysá nad Labem v prostorech bývalých vojenských újezdů Mladá a Ralsko vláda vzala na vědomí záměr dokončení privatizace majetku státu v prostorech bývalých vojenských újezdů Mladá a Ralsko, s nímž je příslušná hospodařit organizační složka státu PRIVUM, se sídlem v Lysé nad Labem, uvedený v části II materiálu č.j.929/05; vláda souhlasila s ukončením prací na rozpracovaných případech privatizace majetku státu, s nímž je příslušná hospodařit organizační složka státu PRIVUM, postupem podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, kromě případů, které byly se žádostí o vydání příslušné schvalovací doložky předloženy Ministerstvu financí do dne přijetí tohoto usnesení, a se zařazením veškerého zbývajícího majetku státu, s nímž je příslušná hospodařit organizační složka státu PRIVUM, lokalizovaného v prostorech bývalých vojenských újezdů Mladá a Ralsko, do privatizace ve smyslu § 5 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, a to kromě majetku, u kterého již byly předloženy Ministerstvu financí žádosti o vydání příslušné schvalovací doložky postupem podle zákona č. 219/2000 Sb. a majetku, který již byl do privatizace zařazen (dva soubory nemovitostí označené jako bývalá vojenská letiště „Boží Dar“ a „Hradčany“). Vláda uložila ministru pro místní rozvoj předložit Ministerstvu financí do 30. června 2005 zakladatelské privatizační projekty řešící majetek organizační složky státu PRIVUM navržený k privatizaci metodou bezúplatného převodu na obce, případně dalšími metodami v souladu se zákonem č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a do 15. ledna 2006 zakladatelské privatizační projekty řešící majetek organizační složky státu PRIVUM navržený k privatizaci metodou bezúplatného převodu na kraje.


Adresa: Staroměstské nám. 6/29, 11015 Praha 1

E-mail: privum@mmr.cz


Mgr. Otokar Marek

Tel.: +420 224 864 310

E-mail: Otokar.Marek@mmr.cz

 


Nepřímo řízené organizace:

Horská služba ČR, o.p.s.

Nepřímo řízená organizace. Ministerstvo pro místní rozvoj vykonává jménem státu funkci zakladatele této obecně prospěšné společnosti Horská služba ČR. Společnost především organizuje a provádí záchranné a pátrací akce v horském terénu a vytváří podmínky pro bezpečnost návštěvníků hor. Na základě rozhodnutí vlády ČR založilo Ministerstvo pro místní rozvoj 21.12.2004 obecně prospěšnou společnost – Horská služba ČR, o.p.s. Tato organizace společně s občanským sdružením – Horská služba České republiky zajišťuje veškerou činnost horské služby v ČR. Horská služba ČR při výkonu své činnosti zejména:

 • organizuje a provádí záchranné a pátrací akce v horském terénu,

 • poskytuje první pomoc a zajišťuje transport zraněných,

 • vytváří podmínky pro bezpečnost návštěvníků hor,

 • zajišťuje provoz záchranných a ohlašovacích stanic HS,

 • provádí instalaci a údržbu výstražných a informačních zařízení,

 • spolupracuje při vydávání a rozšiřování preventivně-bezpečnostních materiálů,

 • informuje veřejnost o povětrnostních a sněhových podmínkách na horách a opatřeních HS k zajištění bezpečnosti na horách,

 • spolupracuje s orgány veřejné správy, ochrany přírody a životního prostředí a jinými orgány a organizacemi,

 • sleduje úrazovost a provádí rozbor příčin úrazů na horách, navrhuje a doporučuje opatření k jejímu snížení,

 • provádí hlídkovou činnost na hřebenech, sjezdových tratích, pohotovostní službu na stanicích a domech HS,

 • provádí lavinová pozorování,

 • připravuje a školí své členy a čekatele,

 • spolupracuje s ostatními záchrannými organizacemi doma i v zahraničí.

 

Adresa: Špindlerův Mlýn 260, 54351 Špindlerův Mlýn

WWW: www.horskasluzba.cz    

 

Státní fond rozvoje bydlení

Nepřímo řízená organizace. Tento fond byl založen za účelem podpory rozvoje bydlení v České republice v souladu s koncepcí bytové politiky schválené vládou České republiky. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond) byl založen zákonem č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a vznikl dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dne 21. července 2000. Podmínky činnosti Fondu upravuje vedle zákona 211/2000 Sb. také Statut fondu a další právní předpisy.


Pracoviště Praha

Adresa: Dlouhá 741/13, 11000 Praha 1

Tel.: 234 712 611; Tel.: 221 771 611; Fax: 222 318 868


Pracoviště Olomouc

Adresa: Dolní náměstí 192/9, 77900 Olomouc

Tel.: 585 206 121; Fax: 585 234 303

WWW: http://www.sfrb.cz    

 

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Nepřímo řízená organizace. Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s., je rozvojovou bankou České republiky. Napomáhá v souladu se záměry hospodářské politiky vlády České republiky a regionů rozvoji malého a středního podnikání, infrastruktury a dalších sektorů ekonomiky vyžadujících veřejnou podporu. Ministerstvo pro místní rozvoj drží v bance spolu s rezortem financí a průmyslu kontrolní balík akcií. Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. je specializovanou bankou, která v souladu se záměry hospodářské politiky státu a s jeho účastí rozšiřuje přístup ke kapitálu malým a středním podnikatelům, podporuje rozvoj bydlení, regionů, měst a obcí a dalších oblastí ekonomiky. Poskytuje zejména záruky, úvěry a finanční příspěvky.


Adresa: Jeruzalémská 964/4, 11000 Praha 1

Tel.: +420 255 721 111; Fax: +420 255 721 110

E-mail: info@cmzrb.cz

WWW: www.cmzrb.cz    
 

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven