Jste zde: Úvodní strana > Ministerstvo pro místní rozvoj > Strategické dokumenty

Strategické dokumenty

Přehled schválených a připravovaných strategických dokumentů ministerstva v oblastech regionální a urbánní politiky, Evropských strukturálních a investičních fondů, územního plánování a rozvoje, cestovního ruchu, bydlení a veřejných zakázek.
Ministerstvo má v gesci Databázi strategií    , což je celostátní informační systém dokumentů strategického charakteru. Umožňuje přehledné zobrazení schválených dokumentů, jejich cílů, opatření a dalších atributů.

Ministerstvo zavádí do praxe Metodiku přípravy veřejných strategií. Veškeré informace o Metodice resp. o strategickém řízení a plánování ve veřejné správě jsou uvedeny na portále strategické práce MMR    .

Přehled schválených strategických dokumentů Ministerstva

Název schválené strategie Platnost Usnesení vlády
Dohoda o partnerství pro programové období 2014-2020     2014-2023 242/2014
Politika územního rozvoje ČR, ve znění aktualizace č. 1     2015 a dále 276/2015
Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020     2014-2020 344/2013
Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2017-2018     2017-2018 32/2017
Zásady urbánní politiky (2010)     2010-2013 342/2010
Revidovaná Koncepce bydlení České republiky do roku 2020     2016-2020 673/2016
Politika architektury a stavební kultury České republiky (2015)     2015-2020 22/2015
Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR 2014-2020     2014-2020 220/2013
Akční plán ke Koncepci státní politiky cestovního ruchu v ČR 2014-2020 na období 2015-2016     2015-2016 ---
Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek 2016 až 2020     2016-2020 25/2016
Strategický rámec hospodářské restrukturalizace Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje     2017 a dále 3/2017
 

Dohoda o partnerství pro programové období 2014-2020    

Dohoda o partnerství je dokument vypracovaný členským státem Evropské unie, který stanoví cíle a priority pro efektivní využívání Evropských strukturálních a investičních fondů (ESI fondy) za účelem naplňování strategie Evropa 2020 na základě vydefinovaných národních priorit. ESI fondy zahrnují Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR), Evropský sociální fond (ESF), Fond soudržnosti (FS), Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) a Evropský námořní a rybářský fond (ENRF). Dohoda zastřešuje operační programy cíle Investice pro růst a zaměstnanost a cíle Evropská územní spolupráce spadající pod politiku soudržnosti EU a programy spadající pod II. pilíř Společné zemědělské politiky a Společné rybářské politiky. Dohoda je zpracována v souladu s čl. 15 obecného nařízení (nařízení EP a Rady č. 1303/2013), který stanovuje její obsah, a zároveň v souladu s šablonou EK (Draft Template and Guidelines on the Content of the Partnership Agreement), která jej dále rozpracovává. Dohoda o partnerství byla vypracována za účasti partnerů v souladu s přístupem založeným na víceúrovňové správě, tj. se zapojením regionálních partnerů a dalších partnerů (sociální a hospodářští partneři, akademická sféra, nezisková sféra, podnikatelská sféra), a to v souladu čl. 5 obecného nařízení (nařízení EP a Rady č. 1303/2013).

Dohoda je strategickým dokumentem, založeným na důsledné analýze současné sociální a ekonomické situace, ekonomických trendů a potřeb České republiky, na jejichž základě jsou stanoveny priority pro financování v letech 2014–2020 při současném sledování naplňování společných cílů EU. Dohodu je možné na základě potřeb a skutečného vývoje průběžně aktualizovat, proto byly dosud EK schváleny dvě revize (4/2016 technická revize, ke které bylo třeba přistoupit vzhledem k pozdějšímu schválení jednotlivých programů pro programové období 2014–2020, a 12/2016 revize vyvolaná realokací finančních prostředků ve výši 2 mld. Kč).

Politika územního rozvoje České republiky, ve znění aktualizace č. 1    

Cílem Politiky územního rozvoje ČR (dále též „PÚR ČR“) je, s ohledem na možnosti a předpoklady území a na požadavky územního rozvoje, zajistit koordinaci územně plánovací činnosti krajů a obcí, koordinaci odvětvových a meziodvětvových koncepcí, politik a strategií a dalších dokumentů ministerstev a dalších ústředních správních úřadů. Dokument určuje strategii a základní podmínky pro naplňování úkolů územního plánování a tím poskytuje rámec pro konsensuální obecně prospěšný rozvoj hodnot území České republiky.

Důvodem pro zpracování aktualizace č. 1 PÚR ČR byly potřebné úpravy vybraných kapitol předešlé Politiky územního rozvoje ČR 2008 a to ve smyslu doplnění, zpřesnění či vypuštění textů a tomu odpovídající úpravy a doplnění příslušných schémat. Aktualizací byly nejvíce dotčeny kapitoly týkající se rozvojových záměrů dopravní a technické infrastruktury.
 

Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020     

Strategie regionálního rozvoje (SRR) je základním dokumentem regionální politiky na úrovni státu formujícím regionální politiku ČR. Formuluje souhrnně cíle, problémové okruhy a priority, které bude třeba zabezpečovat při zajišťování politiky regionálního rozvoje v ČR a přesahy mezi evropskou a národní regionální politikou ČR.

Strategie slouží jako důležité východisko při přípravě programového období 2014 – 2020. Prostřednictvím SRR jsou dle zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje vymezeny státem podporované regiony. Navržená opatření a úkoly vyplývající ze Strategie blíže rozpracuje z věcného i časového hlediska Akční plán realizace Strategie regionálního rozvoje ČR.
 

Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2017-2018     

Akční plán realizace SRR (AP SRR) je krátkodobým realizačním plánem, jehož cílem je rozpracování a konkretizace aktivit Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020 (SRR). AP SRR podrobně rozpracovává SRR a její navržená opatření a aktivity z časového a věcného hlediska s cílem jejího postupného naplňování. Vychází z navržených priorit a opatření samotné SRR a zároveň reaguje na aktuální potřeby v oblasti regionálního rozvoje České republiky.

AP SRR byl připraven s vědomím plánované dílčí revize stávající SRR, zaměřené na její limity týkající se například typologie území ČR, indikátorové soustavy, či úzkého spojování regionální politiky s evropskou kohezní politikou.
 

Zásady urbánní politiky    

Zásady urbánní politiky jsou rámcovým dokumentem, který má za cíl koordinovat přístupy všech úrovní veřejné správy k rozvoji měst, navrhnout směry a aktivity napomáhající k jejich udržitelnému rozvoji a s ohledem na význam měst pro rozvoj ČR motivovat i soukromý a neziskový sektor k jejich podpoře. Základním cílem dokumentu v PO 2007-2013 je přispět k provazování sektorových a odvětvových politik s urbánní politikou.
 

Revidovaná Koncepce bydlení České republiky do roku 2020    

Revidovaná Koncepce bydlení České republiky do roku 2020 (Koncepce) byla  schválena usnesením Vlády ČR ze dne 27. července 2016 č. 673, tímto usnesením bylo rovněž příslušným ministrům uloženo zabezpečení úkolů k dosažení cílů formulovaných v Koncepci.
Předkládaná Koncepce respektuje jak základní východiska bytové politiky formulované v původní Koncepci bydlení České republiky do roku 2020, tak její hlavní principy a strategické cíle. Základním východiskem je teze, že zajištění bydlení je v základu osobní odpovědností jednotlivce. Dostupnost a kvalita odpovídá společenskoekonomickým podmínkám a možnostem jednotlivců. Základním posláním státu je vytvářet stabilní prostředí posilující odpovědnost jeho občanů za sebe sama a podporovat jejich motivaci k zajištění si svých základních potřeb vlastními silami. V každé společnosti současně existují lidé, kteří si prostředky na své bydlení z objektivních důvodů nejsou schopni zajistit sami. Je povinností státu jim na principu solidarity pomoci.
V rámci jednotlivých vizí v oblasti bydlení dostupnost, stabilita a kvalita si stát stanovil tři strategické cíle:

  • zajištění přiměřené dostupnosti všech forem bydlení;
  • vytvoření stabilního prostředí v oblasti financí, legislativy a institucí pro všechny účastníky trhu s bydlením;
  • snižování investičního dluhu bydlení, včetně zvyšování kvality vnějšího prostředí rezidenčních oblastí

Politika architektury a stavební kultury České republiky (2015)     

Politika architektury a stavební kultury České republiky je nelegislativní strategický dokument s celostátní působností. Jejím základním cílem je zvyšováním kvality prostředí vytvářeného výstavbou. Materiál shrnuje dosavadní analýzy v řešené oblasti, popisuje základní pojmy a sumarizuje relevantní dokumenty a související právní předpisy. Zejména však definuje vizi a určuje témata a cíle, kterým je třeba se věnovat.

Naplnění cílů povede ke kvalitnější architektuře, hospodárným budovám vhodně zasazeným do okolního prostředí, přívětivému veřejnému prostoru, harmonickým městům i venkovu včetně okolní krajiny, respektu k místním specifikům jednotlivých oblastí a k vnímání architektury jako stávající nebo i budoucí součásti našeho kulturního dědictví. Politika architektury a stavební kultury České republiky též podporuje vzdělávání odborné i laické veřejnosti a přispívá k podněcování zájmu obyvatel o kvalitu prostředí, ve kterém žijí.
 

Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR 2014-2020    

Koncepce představuje základní strategický střednědobý dokument v oblasti cestovního ruchu pro období 2014 – 2020. Jejím hlavním cílem je zvyšovat konkurenceschopnost celého odvětví cestovního ruchu na národní i regionální úrovni, udržení jeho ekonomické výkonnosti i jeho pozitivních dopadů na socio-kulturní a environmentální rozvoj České republiky.
 

Akční plán ke Koncepci státní politiky cestovního ruchu v ČR 2014-2020 na období 2015-2016    

Akční plán představuje nástroj implementace Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR 2014-2020, který blíže specifikuje a konkrétněji rozpracovává její jednotlivá opatření a aktivity, respektive způsob jejich plnění a to včetně identifikace harmonogramu, realizátorů, výstupů, indikátorů a zdrojů financování.

S ohledem na omezenou alokaci na podporu cestovního ruchu i krátký časový horizont Akčního plánu nelze ve dvou letech implementovat všechny aktivity Koncepce. Aktivity Koncepce, které nejsou zahrnuty do stávajícího Akčního plánu, budou následně realizovány prostřednictvím navazujících Akčních plánů.

Do aktuálního Akčního plánu jsou v této souvislosti začleněna opatření na podporu dalšího rozvoje Českého systému kvality služeb, podporu cestovního ruchu v destinacích (infrastruktura i marketing), sledování efektivity a přínosů realizovaných aktivit včetně opatření na zkvalitnění sledování plnění Koncepce, zabezpečení dat a podpory rozhodovacích procesů, podporu udržitelného rozvoje, podporu koordinace politiky cestovního ruchu, krizové řízení a bezpečnost.
 

Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020    

Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020 představuje základní strategický dokument vlády ČR pro oblast zavádění moderních informačních a komunikačních technologií do procesu zadávání veřejných zakázek. Navazuje na předchozí strategický dokument v této oblasti Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015. Realizace bude obdobně jako v případě předchozí strategie uskutečňována řadou opatření a úkolů, na kterých se budou podílet Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo financí a Ministerstvo vnitra, popř. další orgány státní správy či další instituce dle potřeby.
 

Strategický rámec hospodářské restrukturalizace Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje    

Strategický rámec je návrhem dlouhodobého strategického přístupu vlády a příslušných krajů ke změnám, které podpoří, usnadní a zrychlí restrukturalizaci hospodářství ve strukturálně postižených krajích. Návrh Strategického rámce představuje mezičlánek mezi „Vstupní analýzou“ a plnou "Strategií hospodářské restrukturalizace". Strategický rámec se po schválení "Souhrnného akčního plánu" stane plnohodnotnou "Strategií hospodářské restrukturalizace".
Strategický rámec vznikl v úzké spolupráci s Pracovní skupinou Restrukturalizace tvořenou zástupci dotčených resortů, a krajů, koordinovanou MMR a s Meziresortním týmem pro přípravu, realizaci a vyhodnocování opatření na podporu rozvoje těchto tří krajů pod vedením MPO ve spolupráci s MMR.
 
  

Přehled připravovaných strategických dokumentů Ministerstva

Název připravovaného dokumentu
revize Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020
Akční plán ke Koncepci státní politiky cestovního ruchu 2014-2020 na období 2017-2018