Jste zde: Úvodní strana > Evropská unie

Evropská unie

V sekci Evropské unie naleznete informace o fondech EU, kohezní politice a územní agendě EU.

Tato stránka slouží jako rozcestník pro rubriky:

Evropské strukturální a investiční fondy  

Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti (HSS). Právě jejich prostřednictvím se rozdělují finanční prostředky určené ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů mezi členskými státy a jejich regiony. Více informací naleznete na webovém portálu Ministerstva pro místní rozvoj ČR www.dotaceEU.cz.

Spolupráce v rámci EU a mezinárodní spolupráce

Působnost Ministerstva pro místní rozvoj vyplývá ze zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy, ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo, mimo jiné, plní v okruhu své působnosti úkoly stanovené v zákonech a v jiných obecně závazných právních předpisech (vyhlášky, nařízení vlády) a úkoly vyplývající z členství České republiky v Evropské unii i v ostatních seskupeních a mezinárodních organizacích, jako např. Organizace spojených národů.

Územní agenda Evropské unie

Účelem Územní agendy EU je vytvoření strategického a akčního rámce územního rozvoje Evropy. Vychází mimo jiné z informací vzešlých z projektů, např. z programu ESPON a Interreg, a má vazbu na národní koncepce územního rozvoje. V rámci této agendy se hovoří o tzv. územní soudržnosti, která je Evropskou unií chápána jako třetí dimenze politiky soudržnosti a má sloužit pro lepší zacílení intervencí politiky soudržnosti, coby průřezové rozvojové politiky EU. Cílem je tedy více zohlednit územní aspekty i dalších evropských oborových politik včetně vazeb na lisabonské a göteborské cíle.